A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Belgratlý Anarþistler Yeni Mekan Açýyor

Date Wed, 25 Jan 2006 23:28:05 +0100 (CET)


BELGRAT'TA YENÝ OTONOM MEKAN
Belgrat'ta yerleþtiðimiz iþgal evlerini kaybetmemeye yönelik bir dizi
giriþimde baþarýsýz olmamýzýn üzerine baþka bazý kiþiler, gruplar ve
dostlarla
birlikte Subwar Kolektifi olarak farklý altkültürel ve liberter etkinlikler
için bir mekan kiralamaya karar verdik. Otonom mekanýn temel amaçlarýndan
biri
bu þehirde eksikliði duyulan bir infoshop oluþturmak. Bize yardým etmeye
istekli ve bunu yapabilecek tüm grup ve kiþilerden kitap, fanzin, broþür,
poster vs. gibi basýlý materyal olarak ya da baþka þekillerde baðýþta
bulunmalarýný talep ediyoruz. Her türlü yardým çok makbule geçecek!
Ayrýntýlar için bu e-posta üzerinden bizimle irtibat kurabilirsiniz:
shavedwomen216@yahoo.com
Destekleriniz için þimdiden teþekkürler!
Subwar Kolektifi

Kaynak:
http://www.network54.com/Forum/120309/message/1137938058/Belgratl%FD+Anar%FEistler+Yeni+Mekan+A%E7%FDyor


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center