A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD: Eski Siyasi Tutsak Matt Lamont Tutuklandý [en]

Date Mon, 27 Feb 2006 23:10:17 +0100 (CET)


Eski Anarþist siyasi tutsak Matt Lamont, dün iþyerinden
çýkýþta kendisine refakat eden dedektiflerin eþliðinde
tutuklandý. Neden tutuklandýðýna iliþkin ýsrarlý
sorularý sonrasýnda, dedektiflerden birisi sebebin
þartlý tahliyeyi ihlal etmek olduðunu belirtti.
Sivil polisler Lamont'un arabasýný ve dairesini
arayarak, bilgisayarýnýn hard diskinin yaný sýra,
siyasi belgelere, tutsak mektuplarýna da el koydular.
Sorgusu sýrasýnda, dedektifler Lamont'a, -kesinlikle
doðru olmayan bir suçlamayla- Big Bear Barajý'ný
hedef alan bir komplo yüklediler. Dedektifler ayrýca
Lamont'un serbest býrakýldýktan sonra baðlantýlý
olduðu bir grup olan Güney Kaliforniya Anarþist
Federasyonu (SCAF) ile ilgili sorular da sordular.
Matt'in karýsý Jenny henüz suçlamalarla yada Matt'in
þu an nerede tutulduðuyla ilgili hiçbir bilgi alamadý.
Son duyduðu, Matt'in Chino Eyalet Hapishanesi'ne
götürülmüþ olabileceðiydi.
Matt ve Jenny Lamont'un yasal ve maddi anlamda ciddi
desteðe ihtiyacý bulunuyor. Davaya iliþkin bilgiler
henüz gün ýþýðýna çýkmamýþ olsa da, Matt'in yasal
yardýma ihtiyacý olacaðýný düþünebiliriz. Matt
gözetim altýnda bulunduðu için, karýsý aðýr ekonomik
zorluk içerisine girmiþ durumda. Matt'in tutuklanmasý
ve gözetim altýna alýnmasý, Jenny'yi faturalarýný
ödemek konusunda zor duruma düþürecek.
Bilgiler halen sýnýrlý ve insanlara son geliþmeleri
bildireceðiz. Jenny'nin telefon numarasýný ve
adresini yayýnlama izni alana kadar, insanlar
Matt'in davasý ve baðýþlar konusunda LA-ABCF ile
baðlantý kurabilirler. Ýnsanlardan, Lamontlar'a
maddi katkýlar ve moral destek sunarak yardým
etmeye hazýrlanmalarýný rica ediyoruz.
Matt Hart
LA-ABCF

Lamontlar'a baðýþlar þu an için LA-ABCF'e yollanabilir:

LA-ABCF
PO Box 11223
Whittier Ca 90603

Gönderen: m0rph 30 <morph3030 -A- yahoo.com>


[çeviri - batur özdinç/ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center