A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) izleniyoruz.net sitesi

Date Mon, 27 Feb 2006 23:09:29 +0100 (CET)


izleniyoruz.net sitesine üye olmaya, yazýlarýnýz, yorumlarýnýz ve
ekleyeceðiniz haberlerle,
"gözetleme, denetim ve nihayet baský yoluyla 'güvenli' bir yaþam ve
özgürlük!!" aldatmacasýna karþý sürdürdüðümüz çabamýza katýlmaya davet
ediyoruz.
Sitemizde yer alacak makaleler ve kaynak kitaplarla, iktidar
tarafýndan "göz" altýna alýnmanýn,
kýsaca "toplumsal kontrol"ün, içerik ve yeni biçimlerine dair
alternatif okumalar yapmak,
her türlü görsel ve iþitsel kayýttan oluþacak arþivimizle güvenlik
paranoyasýný gözler önüne sermek istiyoruz.

Sizleri bir an önce harekete geçmeye, ve yanýnýzda birer kayýt
cihazýyla dolaþmaya çaðýrýyoruz.

Unutmamalýyýz ki, gözetleyenler de gözetlenmekten hoþlanmazlar !!!


NOT: Nobese Festivali'nin gelecek etkinliði 4 Mart 2006 Cumartesi
Günü Bakýrköy'de "Özgürlük Meydaný"nda gerçekleþtirilecek. Etkinlik
saat 16:00'da baþlayacak.

Bekleriz...


izleniyoruz.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center