A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas'taki dünkü davalar hakkýnda

Date Fri, 24 Feb 2006 17:16:42 +0100 (CET)


Dün (23 Þubat 2006) Sivas'ta iki duruþma vardý. Duruþmalarla ilgili olarak
Vicdani Retçi Mehmet Tarhan'ýn avukatý Suna Coþkun'un açýklamasý aþaðýdadýr:
Mehmet Tarhan'a karþý cezaevinde uygulanan, linç giriþimi ve haraca
baðlanmasý ile ilgili olarak Askeri Mahkemede açýlan iki görevli hakkýnda
görevi kötüye kullanmak ve tutuklulardan Ertan Mertoðlu ve Hakký Dinçer
hakkýnda yaðma iddiasý ile açýlan davanýn duruþmasý 23.02.2006 günü yapýldý.

Duruþmaya müdahil olarak mehmet Tarhan ve vekili Av Suna Coþkun katýldý.

Sanýk olarak o dönemde cezaevinde görevli Baþçavuþ Mustafa Selvi ve
tutuklulardan Ertan Mertoðlu sanýk yerine alýndý

Duruþmada olaylarla ilgili olarak Ertan ve Mustafa Selvi'nin ifadeleri
alýndýktan sonra, müdahil olarak Mehmet Tarhan'ýn ifadesine geçildi.

Mehmet daha önce verilen þikayet dilekçesini tekrar ettiðini belirterek,
"cezaevi yönetiminin kendisine karþý ön yargýlý davrandýðýný ve baþýna gelen
olaylarýn cezaevi yönetiminin kýþkýrtmasý sonucu meydana geldiðini belirtti.

Mehmet, cezaevine konduðu ilk gün kendisine linç giriþiminde bulunularak
dövüldüðünü bunun cezaevi idaresinin kýþkýrtmasý sonucu meydana geldiðini,
burada ilginç ve þaþýrtýcý olan þeyin kendisine linç giriþiminde bulunan
tutuklularýn ayrý koðuþta olduklarýný buna raðmen, " baþka koðuþta kalan
sanýklarýn, benim kapatýldýðým koðuþa gelerek beni dövmelerini cezaevi
idaresinin bir organizasyonu olarak görüyorum. Zira tutuklularýn bir
koðuþtan baþka bir koðuþa geçebilmelerinin cezaevinin kontrolü altýnda
kesinlikle mümkün olamaz" diyerek; kendisine yapýlan linç giriþiminin
arkasýndan,ayrý bir koðuþa alýndýðý ve hastaneden döndüðü tarih olan
26.04.2005 tarihinden itibaren, olaylarý avukatlarýnýn haber aldýklarý ve
can güvenliðinin saðlanmasý için müdahale ettikleri 15.05.2005 tarihine
kadar koðuþunun kapýsýnda kilit olmadýðýný ve kendisini tehdit eden diðer
tutuklularla arasýnda bulunan kapýlarýn kilitlenmediðini ve bu kiþilerin
istediklerinde kendisine ulaþarak tehditlerini sürdürdüklerini ve haraca
baðladýklarýný" söyledi.

Mehmet'in avukatý tarafýndan bu yönde sanýk Baþçavuþ Mustafa Selvi'ye
yöneltilen soru üzerine, sanýk "15.05.2005 tarihine kadar Mehmet'in
koðuþunun kapýsýnda kilit olmadýðýný, ayrýca tutuklularla mehmedin koðuþu
arasýnda üç kapýnýn bulunduðunu bir veya iki kapýnýn da cezaevinde olduklarý
zamanlarda açýk tutulduðunu," söylemiþ ve bu husus da tutanaklara
geçirilmiþtir..
Duruþma yaklaþýk iki saat sürmüþ bu davanýn duruþmasý diðer tanýklarýn
ifadelerinin alýnmasý ve delillerin toplanmasý için 20.04.2006 tarihine
ertelenmiþtir..

Sivas'taki ikinci dava:

Mehmet Tarhan'ýn yargýlanmasý sýrasýnda duruþmalara katýlmak üzere Sivasa
gelen, Savaþ Karþýtý, vicdani redçi ve anti militarist arkadaþlarýnýn
26.05.2006 da polis tarafýndan uðradýklarý þiddet ve müdahaleye raðmen,
haklarýnda memura aktif müdahale suçlamasý ile ayný tarihte 10 kiþi
gözaltýna alýnmýþ ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýlmýþ ve Sivas
Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/534 Esas nosu ile dava açýlmýþtýr.

Bu davanýn duruþmasý da 23.02.2006 tarihinda yapýlmýþ, talimatla ifadeleri
istenen bir kýsým sanýk ifadelerinin gelmemesi üzerine davanýn duruþmasý
02.05.2006 tarihine ertelenmiþtir.,

Askeri Yargýtay Daireler Kurulunda'ki dosya;

Son olarak Mehmet'in As.Yargýtay'da bulunan dosyasý Yargýtay As.
savcýlýðýndan, Daireler Genel Kuruluna gönderildi. Þu anda raportörde
görüþülmesi bekleniyor.

Not: Mehmet Tarhan televizyonunu, televizyonu olmayan diðer bir koðuþa
izleyebilirsiniz diye vermesi üzerine hakkýnda verilen 10 gün hücre hapsi
cezasýnýn, bugün 8. gününde. Mehmet Tarhan bu nedenle cezaevi düzenini
bozduðu gerekçesiyle hücrede bulunuyor.

Av.Suna COÞKUN

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center