A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Çingeneler & anarþistler

Date Thu, 23 Feb 2006 18:02:45 +0100 (CET)


[Ed. Notu: Aþaðýdaki haber, 23 Þubat 2006 tarihli Zaman gazetesinde
yayýmlandý. CHPli bir milletvekilinin kanun teklifiyle çingenelere yönelik
yasalar önündeki ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrýlmasý gündeme geldi.
Anarþistlere yönelik ayrýmcýlýk ise, tartýþma konusu bile deðil!..]

CHP?den kanun teklifi: Çingeneler anarþist kapsamýndan çýkarýlsýn

Türkiye?de yaþayan 1 milyonu aþkýn Çingene?nin 1934 tarihli Ýskan
Yasasý?nda anarþist ve casuslarla ayný kapsamda ele alýndýðý ortaya çýktý.

CHP Tekirdað Milletvekili Enis Tütüncü, söz konusu durumun sona ermesi için
TBMM?ye kanun deðiþikliði teklifi verdi. Teklifte, kanunun 4. maddesinde yer
alan ?Anarþistler, casuslar, göçebe Çingeneler ve memleket dýþýna
çýkarýlanlar Türkiye?ye muhacir olarak alýnamaz.? ifadelerinin
deðiþtirilmesi öngörülüyor. Dünyanýn dört bir yanýnda farklý hayat
tarzlarýyla dikkat çeken Çingeneler, Türkiye?de aðýrlýklý olarak Trakya?da
yaþýyor. CHP?li Tütüncü, Çingenelerin kanunlara göre hâlâ ?anarþist ve
casuslarla? ayný kapsamda olduðunu ve bunun artýk deðiþtirilmesi gerektiðini
belirtti. Ýskan Kanunu?nda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin teklif hazýrlayan
Tütüncü, 4. maddede yer alan ?göçebe Çingeneler? ifadesinin kaldýrýlmasý
talebinde bulundu. Teklifin gerekçesinde, ?Roman? vatandaþlara yönelik
kanunlarda yer alan ayrýmcýlýk ve aþaðýlamanýn sona erdirildiðine dikkat
çeken Tütüncü, ?Bu düzenleme ile Türkiye?de yakýn akrabalarý bulunan
Romanlarýn, mevcut yasalarla, tüzük ve yönetmeliklerin hükümleri
çerçevesinde diðer yurttaþlarýmýzla ayný hak ve hukuka sahip olmalarý
saðlanmak istenmiþtir. Böylece Türk milletinin insan odaklý dayanýþmacý halk
kültürünün özüne ve Anayasa?nýn 10. maddesine aykýrý olan bir uygulamaya
son verilmektedir.? ifadelerine yer verdi.

?Roman? vatandaþlarýn iþten ve aþtan önce insanlýk, onur ve saygýnlýklarýnýn
korunduðu, eþit, özgür yurttaþlar olarak kabul edilmek istendiklerine dikkat
çeken CHP?li Tütüncü, Anayasa?nýn 10. maddesinde de ?Herkes dil, ýrk, renk,
cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrým gözetmeksizin kanun önünde eþittir.? ifadelerine dikkat çekti.
Tütüncü, gerekçesinde, AB ilerleme raporunda da ?Romanlar?ýn Türkiye?deki
kültürel haklarýný gereðince kullanamadýklarý ve göçmen olarak Türkiye?ye
girmelerinin yasaklanmasýnýn eleþtiri konusu olduðunu kaydetti.

Enis Tütüncü, ayný konuda verdiði soru önergesinde ise ülke genelinde
kimliksiz yaþadýðý belirtilen 100 bin Çingene?nin durumunu Baþbakan Tayyip
Erdoðan?a sordu. Bu insanlarýn Türk vatandaþý olduðunu; ancak bunu mevcut
sorunlar nedeniyle ispatlayamadýklarýný belirten Tütüncü, kimliði olmayan
Çingene sayýsýnýn ne olduðu, Çingenelerin vatandaþlýk haklarýna kavuþmasý
için neler yapýldýðýný sordu. Türkiye genelinde 1 milyonu aþkýn Çingene
yaþýyor. Bunlarýn 120 bini Ýstanbul, 27 bini Tekirdað, 50 bini Edirne, 26
bini Bursa, 45 bini Ýzmir, 20 bini ise Eskiþehir?de yaþýyor.

23.02.2006
Habib Güler - Ankara

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center