A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) "Askeriye, Toplum ve Vicdani Ret"

Date Thu, 23 Feb 2006 17:15:16 +0100 (CET)


Söyleþi; 5 Mart 2006 Pazar, Saat: 14:00 - 17:00
Konuþmacýlar; Prof. Dr. Taha Parla (Boðaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Melek
Göregenli( Ege Üniversitesi), Yýldýrým Türker(Radikal Gazetesi Yazarý),
Kürþat Bumin (Yeni Þafak Gazetesi Yazarý), Coþkun Üsterci (Moderatör-TÝHV
Çalýþaný)
Yer: Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu Kýbrýsþehitleri Cad. No: 12 Kat:7 -
Alsancak
"Vicdani ret, militarizme karþý mücadelenin temel unsurlarýndan biri.
Militarizmle yüzleþmeden vicdani ret mücadelesi mümkün deðil ve bunun tersi
de geçerli. Yavaþ yavaþ farklý kesimlerde filizlenen militarizm
eleþtirisinin derinleþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý için vicdani ret
tartýþmasý önemli bir momentum sunabilir. Dolayýsýyla vicdani ret
tartýþmasý, salt retçilerin iþi deðil. Aksine ordu vesayeti altýnda
topallayan siyaset ve kültürle derdi olan herkesin iþi. Bu söyleþi ile
meselenin böylesi çoðulcu bir minvale oturmasýna katkýda bulunmayý
umuyoruz." Ýzmir'li Antimilitaristler

Basýn ve kamuoyu, AÝHM'in Osman Murat Ülke ile ilgili kararýna umulanýn çok
üzerinde ilgi gösterdi. Elbette her kesim konuyu kendi çýkarlarý ve
kavrayýþý doðrultusunda ele aldý. Ana akým basýn organlarý iþi magazinel bir
düzleme kaydýrmaya çalýþtýlar. Meclis baþkanýndan emekli generallere,
otoritenin çeþitli kanatlarý bu geliþmeyi ya sakýncalý ilan etti, ya da
önemsizleþtirmeye çalýþtý. Bunlarla beraber derinlikli olmasa da, vicdani
redde iliþkin bir tartýþma da genel kamuoyunda baþlamýþ oldu.

Biz bu söyleþi ile bir yandan kamuoyunun ilgisini canlý tutmak, diðer yandan
da tartýþmaya dair kilit argüman ve perspektiflerin duyulmasýný saðlamak
istiyoruz. Vicdani reddin artýk toplumsal bir olgu olarak gitgide daha
önemli bir rol oynayacaðý ve bütün kesimlerin kendileri istese de istemese
de tartýþmaya dahil olacaðý tespitinden hareketle, bu söyleþide de sözü
aktivistler arasýnda kurmak istemiyor, kamuoyunca tanýnan isimlerin kendi
söz ve analizlerini aktarmalarýna zemin saðlamak istiyoruz. Böylece bu
etkinliðin ve sonuçlarýnýn; medya ve devlet otoritelerinin yarattýðý
uðultunun karþýsýnda hiç olmazsa bir derece duyulma þansý olur diye
umuyoruz.

Ve elbette insanlarýn yeni durumu halihazýrda cezaevinde bulunan vicdani
retçi Mehmet Tarhan vakasý ile birlikte deðerlendirmesi gerektiðine dikkat
çekmek istiyoruz.

Vicdani ret, militarizme karþý mücadelenin temel unsurlarýndan biri.
Militarizmle yüzleþmeden vicdani ret mücadelesi mümkün deðil ve bunun tersi
de geçerli. Yavaþ yavaþ farklý kesimlerde filizlenen militarizm
eleþtirisinin derinleþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý için vicdani ret
tartýþmasý önemli bir momentum sunabilir. Dolayýsýyla vicdani ret
tartýþmasý, salt retçilerin iþi deðil. Aksine ordu vesayeti altýnda
topallayan siyaset ve kültürle derdi olan herkesin iþi. Bu söyleþi ile
meselenin böylesi çoðulcu bir minvale oturmasýna katkýda bulunmayý umuyoruz.

Ýzmir'li Antimilitaristler

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center