A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: MekAn'da buluþma/toplantý

Date Wed, 22 Feb 2006 21:14:22 +0100 (CET)


Bu Pazar saat 14:00'te Mekan'da Mersin-Sivas-Ankara-Ýstanbul-Ýzmit gelen
anarþistler yazýn Türkiye'de anarþistlerin bir araya gelerek Türkiye'deki
anarþist hareket ve mücadelenin sorunlarýný tartýþmak ve belki de sorunlarýn
çözümü amacýyla güney sahillerinde bir yerlerde bir kamp/toplantý
organizasyonunun ilk adýmlarýndan birini atmak ve projenin kurdelesini
kesmek için Ýstanbul'a geliyorlar.

böylelikle sivas, mersin-ankara-izmit ve istanbul gibi illerden çeþitli ve
renkli tiplemeler bir araya gelebilecek, derdi olanlar konuþacak-çözecek,
olmayanlar da kaynaþmaya çalýþacak...anarþistler arasýnda (hatta sadece
anarþistler arasýnda da deðil) her geçen gün azalan yüzyüze iletiþimin
yollarý yeniden aranmaya çalýþýlacak...

hem tanýþmak hem de yaz için organize edeceðimiz bu kamp olayýnýn
ayrýntýlarýný konuþmak için bu pazar 26.02.2006 saat 14:00'te Mekan'da bir
buluþma/toplantý organize ettik...

herkes davetlidir...

Adres:

MekAn
Kamer Hatun mah. Daracýk sok. Kardeþler Ýþhaný No: 2 Kat: 4 Taksim/Beyoðlu

saat :14.00

tarih 26.02.2006 Pazar


[Anarþi Forum'dan (http://www.anarsiforum.com/plus/portal.php) alýnmýþtýr.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center