A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Paul Avrich öldü...

Date Wed, 22 Feb 2006 16:59:46 +0100 (CET)


Radikal tarihçi Paul Avrich geçen hafta [17 Þubat 2006'da, New York'ta]
74 yaþýnda hayata veda etti. Avrich 4 Aðustos 1931?de New York?da dünyaya
geldi. Aralarýnda Haymarket Ýsyaný, Modern Okul Hareketi, Rus Devrimi ve
anarþistlerle yaptýðý görüþmelerden derlenen Anarþist Sesler olmak üzere
anarþist tarih üzerine bir çok eser vermiþ önemli bir tarihçi ve profesördü.
Avrich bir çok defa Pulitzer?e aday gösterildi. 1984?de Phlip Taft Emek
Tarihi ödülünü kazanmýþtý

1952?de Cornell Üniversitesi?nden mezun olan Avrich, doktorasýný 1961?de
Columbia Üniversitesi?nden aldý. New York Þehir Üniversitesi Quenn
Koleji?nde ve Columbia Üniversitesi?nde dersler verdi.

Avrich ?Rus devrimi ve fabrika komiteleri? üzerine olan tezini 1961?de
Columbia Üniversitesi?nde yayýnladý. 1967?de ise anarþizm tarihi hakkýndaki
ilk kitabý ?Rus Anarþistleri?ni yayýnladý. Avrich sonrasýnda anarþizmin
tarihini hakkýnda yazmaya devam etti; 1984?de ?Haymarket trajedisi?, 1991?de
?Sacco ve Vanzetti? yayýnlandý. Avrich?in ?Kronstad 1921? kitabý hakkýnda
?New York Review of Books?a yazan Alasdair MacIntyre Avrich hakkýnda þu
gözlemlerde bulunuyordu: Avrich bizi bir dönem hepimizin yaþamak
isteyebileceði tüm olasý tanýklýklarýn sýnavýndan geçirdi. Bunu yaparken
kendi tanýklýðý kurgusal bir öykülemeyle kendi tanýklýklarýný kullanarak
yaptý. Çok zekice kurgulanmýþ yazýlarý Deutscher´sin ?Peygamberin Ordusu? ve
Moshe Lewin´s ?Lenin?in Son Direniþé kitaplarýnýn gücünü yakalýyor.

Kongre Kütüphanesi?ne Paul Avrich tarafýndan baðýþlanan kolleksiyon Amerika
ve Avrupa anarþizmine dair 20.000?den fazla el yazmasý ve yayýnlanmýþ eser
barýndýrýyor.

Avrich?in bu hafta düzenlenen anmasýnda Ronald Creagh þunlarý söyledi:
Biliyorum ki Paul?ü tanýyan herkesin beyninde onun sýcaklýðýnýn izi kalacak.
Onun bilgeliði kitaplarýný okuyan herkes tarafýndan hatýrlanacak. O her
zaman okurlarýna sýradýþý bilgiler verdi. Onun düþünce provokasyonuna dair
en iyi tanýklýðý onun özenle hazýrladýðý, en fazla zamanýný alan, yüzlerce
kiþiyle yaptýðý görüþmelerden ortaya çýkardýðý kitabý ?Anarþist Sesler?di.


AK Press anarþist sesleri bugünlerde yeniden yayýnladý:
http://www.akpress.org/


Kongre Kütüphanesi?ndeki Avrich Kolleksiyonu:
http://memory.loc.gov/ammem/awhhtml/awrbc4/pamphlet.htmlBazý Eserleri


* Rus Anarþistleri (The Russian Anarchists), Princeton University Press,
1967.

* Kronstadt 1921, Princeton University Press, 1970.

* Rus Ýsyanlarý 1600-1800 (Russian Rebels, 1600-1800), Schocken, 1972.

* (Editör ve giriþ yazýsý) Peter Kropotkin Ekmeðin Fethi (The Conquest of
Bread), Allen Lane, 1972. [Öteki Yayýnevi]

* (Editör ve giriþ yazýsý) Peter Kropotkin, Karþýlýklý Yardýmlaþma Evrimin
Bir Faktörü (Mutual Aid, a Factor of Evolution), Allen Lane, 1972. [Kaos
Yayýnlarý]

* (Editör) Rus Devriminde Anarþistler (The Anarchists in the Russian
Revolution), Cornell University Press, 1973. [Metis Yayýnlarý]

* Amerikalý Anarþist Voltairine de Cleyre´in Yaþamý (An American Anarchist:
The Life of Voltairine de Cleyre), Princeton University Press, 1978. [Sel
Yayýncýlýk]

* Modern Okul Hareketi: ABD?de Anarþizm ve Eðitim (The Modern School
Movement: Anarchism and Education in the United States), Princeton
University Press, 1980.

* (Giriþ Yazýsý) Ýlk Bir Mayýs: Haymarket Konuþmalarý 1895-1910 Voltairine
De Cleyre, The First Mayday: The Haymarket Speeches, 1895-1910, Libertarian
Book Club, 1980.

* Haymarket Trajedisi (The Haymarket Tragedy), Princeton University, 1984.

* Bakunin ve Neçayev (Bakunin & Nechaev), Freedom Press, 1987.

* Anarþist Portreler (Anarchist Portraits, Princeton University), 1988.
[Doruk Yayýnlarý]

* Sacco and Vanzetti : Anarþist Arkaplan (Sacco and Vanzetti: The Anarchist
Background, Princeton University, 1991.

* Anarþist sesler: Amerka Anarþizminin Sesli Tarihi (Anarchist Voices: An
Oral History Of Anarchism in America), Princeton University, 1996.


Bu haberin Ýngilizcesi:
http://www.infoshop.org/inews/article.php?story=20060220094433788


Çeviri:
www.anarsi.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center