A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 23'ünde Sivas'ta 2 duruþma var!

Date Tue, 21 Feb 2006 21:41:19 +0100 (CET)


23 Þubat 2006 Perþembe günü, Sivas'ta, anarþist vicdani retçi Mehmet Tarhan'ý
bu kez "dolaylý þekilde" ilgilendiren iki ayrý dava görülecek:
Bunlardan birincisi; Mehmet Tarhan'ýn avukatlarýnýn suç duyurusunda
bulunmasýyla, dönemin cezaevi müdürü binbaþý, bir astsubay ve iki er
hakkýnda "linç giriþimi"nden açýlan, ilk duruþmasý 29.12.2005'de yapýlan
ve sanýk ifadelerinin alýnmasý için 23 Þubat'a ertelenen dava. Bu dava,
askeri mahkemede görülecek...
Ýkincisi ise: Mehmet Tarhan'ýn 26.05.2005'deki duruþmasýný izlemeye giden
ve duruþma çýkýþýnda "asker kaçaðý" olduðu gerekçesiyle polis tarafýndan
gözaltýna alýnmak istenen 3 arkadaþlarýný vermek istemeyince çýkan arbedede
gözaltýna alýnan, "þiddetsiz-eylemci 11 kiþi" hakkýnda, polislerin
traji-komik
"bizi dövdüler" iddiasýyla açýlan dava...

Öte yandan, davasý Askeri Yargýtay'da karar aþamasýnda olan Mehmet Tarhan'a
sudan bir sebepten (televizyonunu diðer koðuþa verdiði gerekçesiyle)
10 günlük hücre cezasý verilmiþti. Retçi Tarhan'ýn avukatý Suna Coþkun,
AÝHM'in Osman Murat Ülke ile ilgili kararýnýn açýklanmasýnýn ardýndan
cezaevi yönetiminin Mehmet üzerindeki baskýyý sistematik biçimde
arttýrdýðýna dikkat çekiyor.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center