A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist tutsak Jim Borek bugün serbest [en]

Date Thu, 16 Feb 2006 18:22:27 +0100 (CET)


New York - Anarþist tutsak James Borek, Londra Sokaklarý Geri Alalým
[Reclaim the Streets] destekli 1999?daki Kapitalizme Karþý Karnaval
protestolarýna katýldýðý için iki yýldan fazla hapiste kalmasýnýn ardýndan,
bugün serbest býrakýlýyor. Jim, 18 yaþýndayken Ýngiltere?ye gitmiþ olan bir
New Yorklu. Gözaltýna alýndýktan sonra, pasaportsuz þekilde Ýrlanda?ya
kaçmýþ ve burada Ýrlandalý trad/punk grubu Blood or Whiskey?e katýlmýþtý.

Jim, grubuyla turnedeyken, Belçika?da, sahte pasaportla yakalanmýþtý. 23
Ocak 2000?de, Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafýndan, 20. bölümdeki Aðýr
Müessir Fiil (GBH- Grievous Bodily Harm) ve 2 kez düzeni þiddet kullanarak
bozma iddiasý, artý ilave bir kefaleti ihlal suçlamasýndan suçlu bulunmuþtu.

18 Haziran 1999, Kapitalizme Karþý Karnaval, Köln-Almanya?daki G8 (En çok
sanayileþmiþ Sekiz ülke Grubu)) Zirvesi toplantýsýyla ayný zamana denk
getirilen, uluslararasý bir protesto günüydü. 40?tan fazla ülkede
anti-kapitalist protestolar düzenlenmiþti. Sokaklarý Geri Alalým tarafýndan
örgütlenen Londra?daki gösteri, 10.000 protestocuyla kent merkezini
týkamýþtý. Göstericiler Londra Uluslararasý Vadeli Ýþlemler Borsasý (LIFFE)
binasýný iþgal etmiþ, holdinglere ve finansal hedeflere zarar vermiþ ve
sokaklarda þenlik ateþleri yakmýþtý.

Baþka bir anarþist, Rob los Ricos takma isimli Rob Thaxton, 18 Haziran?daki
Eugene, Oregon protestosunda tutuklanmýþtý. Rob, kendisine saldýran bir
polis memuruna taþ atmaktan aldýðý yedi yýl üç aylýk cezasýný çekiyor.

Jim, Perþembe öðleden sonra New York?a uçuyor ve bu Cumartesi, Brooklyn 71
Troutman Street?te kendisine bir parti vermeyi planlayan arkadaþlarý
tarafýndan karþýlanacak.


[çeviri - b.ö./ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center