A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Tarhan'a 10 gün hücre cezasý!

Date Thu, 16 Feb 2006 18:00:54 +0100 (CET)


Sivas Askeri Cezaevi'nde tutukluluðu devam eden vicdani retçi Mehmet
Tarhan'ýn
avukatý Suna Coþkun'un konuyla ilgili açýklamasý þöyle: "Cezaevi idaresi ve
Savcýlýkla yaptýðým görüþmede; Mehmet'in kendi televizyonunu izinsiz olarak
baþka bir koðuþa verdiði ve diðer koðuþlarýn televizyon izlememe eylemini
Mehmet'in telkin ettiði ve buna dair savunma da vermediði gerekçesi ile
cezaevinin düzenini bozduðundan bahisle 10 gün hücre hapsi cezasý ile
cezalandýrýldýðýný söylediler..."
"Cezaevinde isyan çýkarýp, hücrelerini ateþe veren ve iki kiþiyi rehin alýp
yaralayan iki kiþiye 12 gün süre ile hücre hapsi cezasý verilirken, Mehmet'e
ise, televizyonunu diðer koðuþa verdi diye 10 gün hücre hapsi cezasý
verilmesini de düþündürücü buluyorum. Bu nedenle de Mehmet'e dair sürekli bu
tür baskýlara ve aldýðý disiplin cezalarýna karþý AHÝM'e tekrar baþvuru
yapacaðýz..."
Coþkun; Mehmet'in kendisine, AÝHM'in Osman Murat Ülke ile ilgili kararýndan
sonra cezaevi yönetiminin baskýlarýný sistemli bir þekilde arttýrdýðýný ve
hücre hapsinin de bunun sonucu olduðunu söylediðini ifade etti.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center