A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , Varþova?da, Bolkestein?a karþý eylem [en]

Date Thu, 16 Feb 2006 17:13:49 +0100 (CET)


Bugün [11 Þubat - Cumartesi], 80 kiþi Varþova?nýn merkezinde,
AB?nin Bolkestein direktifi önerisine karþý bir eylem
için toplandý. Eylem çeþitli sol örgütler tarafýndan
örgütlenmiþti. Anarþist Federasyon?un iki seksiyonu
da oradaydý ve Polonya Anarþist Federasyonu?nun, direktifle
ilgili aþaðýdaki açýklamasýný daðýtýp okudular.
Laure?nýn direktifle ilgili metni burada:
http://www.alter.most.org.pl/fa/php/showart.php?artid=362
Direktif:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2004/com2004_0002en03.pdf
Aralarýnda liberal muhafazakarlar (KOLIBER) ve bazý
nazi kemikkafalarýn da olduðu (toplamda sayýlarý 10?u
geçmeyen) kiþiler de vardý, þurada görülebilirler:
http://foto-imc-pl.obin.org/bolek

Z.

POLONYA ANARÞÝST FEDERASYONU?NUN "BOLKESTEIN
DÝREKTÝFÝ? ÜZERÝNE AÇIKLAMASI

?Bolkestein Direktifi" denilen þey, Avrupa Birliði?nin
genelinde refah devletlerinin bütünüyle yýkýmý ve son
sosyal ayrýcalýklarýn tasfiyesine giden yoldaki uzun
bir dizi adýmýn sonuncusudur. Anarþistler olarak
bizler, hiçbir devlet garantisini, uðruna mücadele
edilecek bir çözüm olarak görmüyoruz. Mevcut sistemin
çerçevesi içerisinde gerçekleþecek her türlü zaferin
yalnýzca geçici olduðunun bizler de farkýndayýz.
Ayrýca her türden hükümetin ayartýcý niteliðinin ve
sözde ?bizim haklarýmýz için orada olan? bürokratlarýn
beceriksizliðinin de farkýndayýz. Devlet sisteminin bu
nitelikleri, ?refah devleti?nin, nedenleri deðil
yalnýzca semptomlarý iyileþtiren ve bunun ardýnda
gizlenen gerçek çýkarlarý gizleyen bir yanýlsama
olduðu anlamýna gelir.

Bununla birlikte, ?daha çok rekabetçilik? ve ?esnek
emek pazarý? gibi argümanlar, çalýþan kitlelerin
zararýna kullanýldýðý zaman sessiz kalamayýz. Bu,
yalnýzca toplumsal meselelerin deðil, ayný zamanda
iktidar yapýlarý karþýsýnda milyonlarca insanýn
ikinci sýnýf konumunun güçlendirilmesi anlamýna da
geliyor. "Serbest pazar" süreçleri denilen þeyler
saðlýklý, hiyerarþisiz toplumsal varlýk normlarý
oluþturmanýn bütünüyle uzaðýndadýr, çünkü zayýfýn
karþýsýnda güçlünün konumunu desteklerler. Uzun
vadede bu süreçler, tüm AB ülkelerindeki iþçilerin
yaþam düzeylerinin en alt düzeye indirilmesi ve
yönetenlerle yönetilenler arasýndaki bölünmenin
güçlendirilmesinden baþka bir anlam taþýmazlar.

Hiçbir yanýlsamaya sahip deðiliz. Çalýþanlarýn,
kapitalist düzenin yasal çerçevesi içindeki
uzun süreli kanunlar ve eylemler yoluyla,
tatmin edici bir toplumsal konuma ulaþamayacaðýný
biliyoruz. Bununla birlikte, çalýþanlarýn giderek
artan biçimde sömürülmesine karþý protestomuzu
ifade edebilir ve olasý tüm araçlarla mücadele
edebiliriz. Gerçekçi olalým! Ýmkansýzý isteyelim!
Radikal protestolarla otoriteleri bize ayrýcalýklar
vermeye zorlayabiliriz! ?Çalýþanlarýn ve
iþverenlerin ortak çýkarlarý?na dair boþ konuþmalar
bizi aptallaþtýrmasýn. Hükümetten ve kapitalistlerden
yalnýzca tek bir þey istiyoruz: yeryüzünden kaybolmalarýný!

POLONYA ANARÞÝST FEDERASYONU


[çeviri - batur özdinç/ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center