A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8 sonrasý Ýskoçya

Date Sun, 12 Feb 2006 14:35:15 +0100 (CET)


Temmuz 2005'deki G8 protestolarýndan bu yana Ýskoçya'da toplumsal
eylemlilik artan bir ivme yakaladý. Glasgow'da Saorsa (Galce "özgürlük") ve
Chalkboard adýnda iki sosyal merkez ve Scotland Indymedia Infoseed Hacklab
açýldý. Yasal destek grubu G8'le ilgili davalarý izliyor ve sanýklara
destek saðlýyor.

"Save the Cameo" kampanyasý baþarýlý oldu ve konsey binasýnýn
özelleþtirilmesi önlendi. Glasgow'da, Make Borders History (Sýnýrlarý
Tarihe Göm) inisiyiatifi G8'den sonra Open Borders Glasgow (Glasgow Açýk
Sýnýrlar) olarak sýnýrdýþýlara ve saldýrýlara karþý doðrudan eylemlerle
varlýðýný sürdürüyor. Zapatista dayanýþma gruplarý kamuoyu oluþturuyor ve
16 Þubat'da, Chiapas'daki ikiz topluluklarýyla dayanýþmak için
düzenleyecekleri dayanýþma partisi için hazýrlanýyorlar.

Ýklim deðiþimini durdurmak ve bireysel ulaþým için daha fazla yol inþa
edilmesini önlemek için Friends of the Earth Scotland (Ýskoçya Dünya
Dostlarý) Glasgow'un M74 baðlantýsýný durdurdular ve yasal bir mücadele ile
Cre8 Community Garden (Cre8 Topluluk Bahçesi) projesine adým adým
ilerliyorlar. Son dönemdeki aðýrlýklý mücadele ise Edinburgh yeþil
kuþaðýnýn bir parçasý olan ve hayvanlar için yaþam alaný olan vahþi yaþam
bölgesi olan büyük bir parkýn içinden geçmesi planlanan Dalkeith Bypass
yolunýn inþasýna karþý direniþin örgütlenmesiydi. "Save Dalkeith Park"
kampanyasýný yürüten ekosavaþçýlar aðaçlarý iþgal ettiler ve Ýskoçya
Parlamentosunda bir direniþ eylemi gerçekleþtirdiler. Ýnþaata karþý
oluþturulan dört protesto kampýnýn özel polis timi tarafýndan tahliye
edilmesi bir hafta sürdü. Üç eylemci, bir tünelde saklandýklarý yeri
terketmeyerek bölgenin boþaltýlmasýný günlerce geciktirmeyi baþardýlar. Son
eylemci 23 Ocak 2006 Pazartesi günü polis tarafýndan ele geçirilerek
bölgeden çýkarýldý.

Kaynak: Ýstanbul Indymedia

[Ed. Notu: Haberde geçen gruplarýn büyük çoðunluðu,
anti-otoriter & anti-kapitalisttir.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center