A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Anarþist Ýþgalevciler Gözaltýna Alýndý

Date Sun, 12 Feb 2006 13:35:58 +0100 (CET)


SPOKANE, WA ? Yetkililer, Spokane kent merkezindeki bazý boþ binalara yönelik
bir dizi mülkiyet ihlalinin, kanunsuzluðu teþvik eden yerel bir grupla
baðlantýlý olduðunu belirtiyor.
Soruþturmayý yürütenler, grubun arkalarýnda isimlerinin baþ harflerini, SLAC
yada Spokane Lack of Action Committee (Spokane Eylem Ýhtiyacý Komitesi)
býraktýðýný söylüyorlar. Her olayda da, çember içindeki ?A? anarþi sembolü
anlamýna geliyor.
Dedektifler, grubun internete gönderdiði, üyelerini özel mülkiyet içerisinde
tahribat suçu iþlerken gösteren resimlerin yardýmýyla iki kiþiyi gözaltýna
aldý. Ýki þüpheli binaya zorla girerek hýrsýzlýk suçlamalarýyla nezarette
tutuluyor.

Kaynak: Infoshop News

[çeviri ? b.ö./ainfos]


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center