A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Siyasetin Çekilmesi ve Erksizleþme

Date Tue, 7 Feb 2006 21:16:54 +0100 (CET)


"Siyasetin Çekilmesi ve Erksizleþme" - Süreyyya Evren
Bugünlerde kitapçýlara girdiðinizde yüzünüze aðýr, sinsi, sýcak bir hava
çarpýyor. Daha hemen giriþte bir milliyetçilik sahnesi tarafýndan
karþýlanýyorsunuz. Resmi anlatýlarýn pekiþtirilmesine ve çoðaltýlmasýna
dayanan resmi kahramanlýk hikayelerine artan övgü kendini hem edebiyat
alanýnda hem de edebiyat dýþý alanlarda gösteriyor. Israrcý bir militarizm
hayranlýðý koridorlarý tutmuþ. Asma katlar ulusal mitolojilere ayrýlmýþ.
Tümüyle reaktif vurgular saðlý sollu yerleþtirilmiþ. Türk emperyal arzularý
bileylenmiþ, anti-amerikanizm kenar süsleriyle piyasaya sürülmüþ. Büyük
laflar o kadar büyük ki hiçbir fikre deðmeden büyük laflarýn içinde doyasýya
seyahatler mümkün. Kitabevi giriþleri birer burgaç. Bu sýcak harekât
burgacýndan yakanýzý sýyýrabilirseniz bu kez de dondurucu bir aþk soðuðu.
Aþk ile ne ölçüde duraðanlýk yakalanabilir, aþk kavramý ne ölçüde
sabitlenebilir, etkisizleþtirilebilir, sanki bu konuda bir araþtýrma, ülke
çapýnda bir yarýþma var. Pazarlanabilir kýlmak adýna paketlemeye,
sergilemeye, taþýnabilirliðe uygun hale getirilmiþ tümü.

Türkiye?de kendine göre bir kitap piyasasý yerleþme eðiliminde olduðuna göre
beyaz dizilerden taþmalar, yayýlmalar olacak ve bu aþk soðuðu herhalde
kanýksanabilecek. Onu bir kenara býrakalým þimdilik.

Ama milliyetçi, devletçi, militarist dalga çok belirgin bir sosyal dönemece
iþaret ediyor.

Türkiye?nin Avrupa birliði süreci öyle yürütülüyor ki yaygýn Türkiye duygusu
giderek daha fazla anti-Batý þekiller alýyor. Demokratik reformlar,
demokrasi kriterleri vs. derken anti-demokrasi, anti-Batý kalýplar
dolaþýmda. Bu çerçevede þimdiden mitleþen çuval giydirme temasýnýn kültürel
alandaki hakimiyetine bakýn. Bir tür çuvaldan çýkma, peçesinden soyunma,
özgürlüðüne kavuþma, sömürgeden kurtulma deðil ana motivasyon; tersine çuval
geçiren olma, peçe altýna alma, sömürgeleþtirme, özgürlüklere el koyma
motivasyonu görünür.

Böylesine bir militarizm ortamýnda Osman Murat Ülke?nin AÝHM?den tazminat
almasý da bir tür karþý karþýya gelme doðurdu. George Monbiot?nun Britanya
için söylediði ?herþeyi söylemek serbest ama basýn kontrol altýnda
olduðundan hiçbir þey duyulmuyor? sözü de burasý için doðrulandý. Yýllardýr
süren ve burada gerçekleþen fiili mücadeleler, neþeli-neþesiz farklý eylem
formlarý, bire bir çatýþmalar ve mahkemeler deðil de, bir AÝHM mahkemesi
kararý vicdani reddi Türkiye?de farkedilirleþtirdi, etkinleþtirdi. Çünkü bu
?lamý cimi yok, anlaþýlan vicdani red gelecek? hissiyatýný oturttu. Tümüyle
yukarýdan aþaðýya tabii. Anaakým gazetelerin internet sayfalarýndaki okur
yorumlarýna bakarsanýz bunun sadece bir köþe yazarý taktiði olmadýðýný da
görürsünüz. ?Þimdi de vicdani red mi çýktý baþýmýza,? havasýnda yorumlar,
ilk kez karþýlaþtýklarý bu vicdani reddin vatana ne menem bir bela
getireceðini sorgulayanlar istisna deðildi.

AÝHM kararý tüm anti-militaristler için sevindirici bir geliþme elbette,
kimi bunu bir ?baþarý? gibi de görebilir, kimi görmez. Ama genel olarak
Türkiye solunun erksizleþtirilmesine karþý birþeyler yapmak gerektiðini de
hatýrlatan ve militarizm ve biraderlerinin yükseliþine karþý cephenin de
üzerinde durmasý gereken bir nokta oldu. Anti-militarizm adýna ümit veren
mesajlarýn yaný sýra buradaki siyasi mücadele burayý dönüþtürmeyecektir
mesajý da verildi bize (Avrupa Birliði üyelik sürecinin çeþitli aþamalarýnda
kaþrýmýza çýkan bir mesaj), buradaki siyasi ham mücadele ancak Avrupa
katýnda iþlenir ve buraya geri dönerse giyilebilir. Buradaki eylem burasýyla
dolaysýz iliþki kuramýyor neredeyse bu durumda. Medya sözün iletilmesini
sansürlemeden de engelleyebilir, burada kararlar alýndýðýnda bu bir kararýn
alýnmasý deðil bir ham kararýn üretilmesidir. Belirleyici olan iþlenmiþ
karardýr. Ve bu hayatý dönüþtürmek isteyen sol projelerin elini zayýflatan
bir tona sahip. Vicdani reddi savunan metinlerde þöyle bir ima görmek mümkün
mesela: ?biz vicdani red hakký istiyoruz! Ve evet biliyoruz eninde sonunda,
hatta yakýnda Avrupa yüzünden bunu vereceksiniz. Dolayýsýyla bunu aslýnda
sizden ve buradan talep etmiyoruz. Bunu zaten alacaðýz ama þimdi talep etme
hakkýný istiyoruz. Zaten o zaman da total red talep edeceðiz.? Bu gerçekten
bildiðimiz baskýcý iktidarýn dýþýnda güçlüklerle de karþýlaþan bir sol
projenin sesi.

Kitabevlerinin militarizmle sarýlmasýndan anti-batý kalýplarýn güçlenmesine,
dönüþtürücü sözün önünde çeþitli engeller var belli ki ve alternatif çýkýþ
yollarý aranýyor.

Kitap, daðýtým, dergicilik dünyalarýnýn tüm bunlardan nasýl etkilendiði ve
nasýl etki yaptýðý üzerinde düþünmeye devam etmek gerek.


[Bu makale 6 Þubat 2006 tarihli Birgün gazetesinde yayýmlanmýþtýr.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center