A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara , Uluslararasý Homofobi Karþýtý Buluþma

Date Sat, 4 Feb 2006 11:52:24 +0100 (CET)


17-21 Mayýs 2006, Ankara
Neden Homofobi Karþýtý Buluþma?
Hayatýn her alanýnda homofobik tutum ve davranýþlarla karþý karþýya
kalýyoruz. Cinsel yönelimimizden dolayý ayrýmcýlýða maruz býrakýlýyoruz.
Homofobiye karþý duramadýðýmýzda, kaygýlarýmýzý ve öfkemizi içimizde büyütüp
kendimize ve kendimiz gibi olanlara yöneltiyoruz. Oysa bu, ihtiyacýmýz olan
en son þey!..
Homofobinin sadece gey-lezbiyenlerin deðil ayný zamanda heteroseksüel kadýn
ve erkeklerin de meselesi olduðunun farkýna varýlmasýný istiyoruz.
Eþcinsellerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleþeceði bir dünyaya dair
düþüncelerimizi paylaþmak ve tartýþmak istiyoruz.

Homofobinin küresel bir mesele olduðunu biliyoruz. Bu gerçekten hareketle;
Ortadoðu, Balkanlar, Avrupa ve dünyanýn her bölgesindeki gey ve
lezbiyenlerin homofobiye karþý mücadele deneyimlerini öðrenmek ve paylaþmak
istiyoruz.

Sorunlarýmýza çözüm yollarý arýyoruz. Bulduðumuz çözüm yollarýný paylaþmak
ve gerektiðinde birlikte müdahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklarýný
yaratmak istiyoruz.

Tüm bunlarý yüz yüze ve birlikte yapmak istiyoruz.

Yeni insanlarla tanýþmak, dertleþmek, sohbet etmek, kaygýlarýmýzý azaltmak,
rahatlamak istiyoruz.

Ne suç, ne günah, ne hastalýk; yaþasýn eþcinsel aþk!..

Etkinlikler nasýl olacak?

* Uluslararasý Homofobi Karþýtý Buluþma etkinlikleri arasýnda atölyeler,
sunumlar, konferanslar, parti ve film gösterimleri yer alacak.
* Etkinlikler farklý mekanlarda ve farklý formatlarda yapýlacak.
* Toplantýlar, ayrýlan saatte baþlayacak ve bitecek.
* Bazý etkinlikler karma, herkese açýk yapýlacak. Bazý etkinlikler ise
sadece önceden kayýt yaptýranlar ile davetlilerin katýlýmý ile
gerçekleþecek.
* Medyaya açýk etkinlikler ile birlikte bazý etkinlikler basýna kapalý
olacak.

Evsahibi kim?

Homofobi Karþýtý Buluþma?nýn ev sahipliðini Kaos GL yapýyor. Buluþmaya,
eþcinsellerin sorunlarýný ve homofobiyi tartýþmak isteyen, eþcinsel ve
heteroseksüeller olarak birlikte özgürleþmek isteyen herkes katýlabilecek.

Buluþmaya ben de katýlabilir miyim?

Homofobi Karþýtý Buluþma?ya veya etkinliklerden birine katýlmak için Kaos
GL?li veya herhangi bir eþcinsel gruba üye olmanýz gerekmiyor. Eþcinsel
olmanýz da þart deðil. Eþcinsel gruplarýn politikalarýna katýlmýyor da
olabilirsiniz. Yine de istediðiniz etkinliðe katýlýp tartýþmalarý
dinleyebilir, fikirlerinizi paylaþabilirsiniz.

Nerede kalabilirim?

Ankara dýþýndan gelecekseniz ve özellikle ?Yerel Gey-Lezbiyen Forumu?na
katýlacaksanýz, Homofobi Karþýtý Buluþma boyunca, Kaos GL gönüllüleri sizi
konuk edecekler.

Eðer otelde kalmak isterseniz, size yardýmcý olmasý için, birlikte
çalýþtýðýmýz bir organizasyona yönlendirebiliriz.

Buluþmada görev alabilir miyim?

Elbette! Homofobi Karþýtý Buluþma?nýn organizasyonunun her aþamasýnda görev
alabilir, katký sunabilirsiniz. Ayrýca, önerilerinizi de paylaþabilir veya
doðrudan sorumluluk alabilirsiniz.

Önerilerinizi bekliyoruz:

Buluþmanýn her aþamasýna dair önerilerinizi ve katkýlarýnýzý bizimle
paylaþýn.

Organizasyon, konular, konuþmacýlar, konaklama, ulaþým, sponsor,
yemek-kahvaltý, parti, çeviri, mekan, yurtdýþýndan / Ortadoðu, Balkan vb.
katýlým, web, ?

Buluþma basýna açýk mý?

Aslýnda medya, kendi kurguladýðý ?tip?lere benzemediðimizi öðrendiðinden bu
yana eþcinsel toplantýlarýna katýlmaya pek hevesli deðil.

Buluþma?nýn bazý etkinlikleri ile ?Yerel Gey-Lezbiyen Forumu? basýna kapalý
olacak.

Buluþma programý ne zaman kesinleþecek?

Uluslararasý Homofobi Karþýtý Buluþma?nýn kesinleþen programýný 15 Nisan
2006 tarihinde duyuracaðýz.


Ýletiþim:

Kaos GL
Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarý, 29/12, Kat:6, Demirtepe/Kýzýlay - Ankara
E-posta: kaosgl@kaosgl.com

Tel: 0 312 230 0358

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center