A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filistin Meclis Seçimleri: Hamas Zaferi*[en, ca, it]

Date Fri, 3 Feb 2006 22:43:48 +0100 (CET)


Filistin Meclis Seçimleri: Hamas Zaferi
veya ?Makyavelci NaZiyonist Entrikalar Geri Tepti?
----------
Ýsrailli bir anarþist-komünist, kýsaca Filistin Meclisi seçimlerinin
sonuçlarýný yorumluyor. Seçimleri eski iktidar partisi El Fetih, ?Deðiþim
ve Reform? adý altýnda katýlan þeriatçý Hamas lehine kaybetmiþti.
----------
1967 savaþýnda iþgal edilmiþ olan topraklarý elinde tutabilmek için Filistin
Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) ve El Fetih?in uzlaþmaya istekliliðine baðýmlý olan
Ýsrail yönetici eliti bir hesap hatasý yaptý. FKÖ?yü zayýflatma çabalarýnýn
bir parçasý da milliyetçi eðilimi dini bir gündemle ikame etmesi beklenen
Hamas?a müsamaha göstermekti. Bu stratejinin etkileri basitçe yozlaþmýþ
Filistin iktidarýný denetlenemez derecede güçsüzleþtirmek oldu ve bu da
Ýsraillilere þeriatçýlýk ile dini bir bakýþ açýsý ile (dinin aþýrý
milliyetçi taraflarý sadece Yahudiliðe özgü deðildir) Ýsrail iþgaline karþý
aktif direniþi benimsemiþ daha köktenci, daha az yozlaþmýþ ve daha zor satýn
alýnabilir bir Hamas hükümeti olarak geri döndü.

Modern kapitalist sistem devlet bürokrasisine hâkim olan bir kapitalist
sýnýfa dayanýr. Eðer kapitalist sistem eski sömürgeci yöneticiler tarafýndan
güçlü bir kapitalist sýnýf olmaksýzýn zorla kabul ettirilmiþ ise devlet
bürokrasisi ve askeri elit yönetimi ele alýr. Filistin bölgesi özelinde
sürgünden dönen FKÖ askeri ve sivil bürokrasisi güçlü bir yerel kapitalist
sýnýfýn engelleyici etkisine maruz kalmadan iktidarý alabildi. Böylece geri
dönenler içerisinde üst kademedekiler kendilerini zenginleþtirmek için
yolsuzluklara bulaþýrken alt kademelere de sadakatlerini saðlamak için para
yedirdiler.

Ýþçi sýnýfý ve köylüler yeni yozlaþmýþ elitlere gýpta ile bakmaktan baþka
bir þey yapamýyorlardý. Bu sistem, þeriatçý Hamas?ýn büyümesini teþvik eden
Ýsrail iþgal güçlerinden baðýmsýz olmazsa düzgün çalýþamazdý.

Hamas ise STK benzeri tesisler ile ihtiyaç sahiplerine daðýttýðý yardýmlar
(örneðin týbbi bakým, eðitim ve sosyal hizmetler) ile yozlaþmamýþ gibi
göründü ve kökten dinci olarak tanýmlanamayacak insanlardan bile sempati
oylarý almayý baþardý.

Seçim anketlerinden anlaþýlan El Fetih ve Hamas seçmenlerinin dini arzu
düzeyleri söz konusu olduðunda pek de farklý olmadýklarý. Fakat insanlarý
Hamas?a oy vermeye sevk eden din dýþýnda iki önemli neden daha var: Ýlki
yozlaþmýþ El Fetih gurubunu cezalandýrmak ve ikincisi Ýsrail?e karþý daha
sistematik bir savaþý desteklemek.

Ek olarak El Fetih iç çatýþmalarý ve Ýsrail güçlerinin sürekli saldýrýlarý
yüzünden o kadar karýþmýþtý ve bir iç düþmanlýklar salgýnýna kapýlmýþtý ki
Hamas oy tabanýný normal tabanýnýn saðlayamayacaðý kadar geniþletebildi.

Hamas?ýn kendisi de tek parçadan yapýlmýþ deðildir. Çekirdek eylemcilerinin
ana güdüsü Ýslam dinini yaymak ve güçlendirmektir; dolayýsýyla birkaç yýldýr
ulusal çapta aþýrý derecede militan bir tavýr sergilediler. Bununla birlikte
aralarýnda kendi mevkilerini ya da önemlerini korumak için Ýsrail ve
emperyalist güçler ile iþbirliðine yanaþabilecek olan pek çok kiþi de var.

Bir yýl önce Hamas?ýn belediye konseyinin denetimini elde ettiði bir yerde
bu sefer sadece El Fetih adaylarýnýn seçilmesi ya da milliyetçi halk
komitesinin duvara karþý çok iyi bir çalýþma yürüttüðü ufak Bil?in köyünde
El Fetih?in Hamas?tan % 20 daha fazla o almasý tesadüf deðildir.

Son Filistin seçimlerinde Hamas oylarýn % 42,9?unu aldý. Fakat El Fetih?in
daðýnýklýðý ve seçim prosedürü yüzünden Filistin Ulusal Otoritesi meclisinin
% 56?sýný ele geçirdiler (Seçmenlere iki oy pusulasý veriliyor. Ýlkinden
ulusal çapta orantýlý oy ile meclisin yarýsý -66 sandalye-, diðerinden
bölgeler için ayrýlmýþ vekil kontenjanýndan meclisin diðer yarýsý
seçiliyor.). Artýk yeni güçlerini Filistin?de þeriatçýlýklarýný desteklemek
için kullanýp ana kapitalist ülkeler nezdinde meþruiyetlerini saðlamak için
askeri direniþe son verip vermeyecekleri konusunda bir karar alma ya da
bölünme durumundalar.

Ilan Shalif - Duvara Karþý Anarþistler

* Bu makale Anarkismo.net için yazýlmýþtýr:
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=2336

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center