A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filistin-Ýsrail, Ayrým duvarýna karþý ortaklaþa mücadele [en]

Date Fri, 3 Feb 2006 18:05:22 +0100 (CET)


Çarþamba sabahý, Duvara Karþý Ýsrailli Anarþistler inisiyatifinden
30 Ýsrailli aktivist olarak bir otobüs tutup, Bil'in köylülerinin,
topraklarýnýn çoðunu ellerinden alan ayrým duvarýna karþý verdiði
dilekçenin duruþmasý için Kudüs'teki Ýsrail yüksek "adalet"
mahkemesine gittik. Yolda, Bil'in yakýnlarýndan geçtik ve iþgalci
Ýsrail'e girmek için bugün özel izin alan, duvara karþý gösteriler
için her Cuma genellikle buluþtuðumuz Bil'in köyünden 20 Filistinli
aktivist de bizlere katýldý.
Mahkeme binasýna giden yolun giriþine geldiðimizde, karþýmýzda
yerel aktivistlerle diðerlerini bulduk ve duruþma zamanýna kadar
geçen kýsa süre içinde eylem yaparak, topraklarýn ayrým duvarý
bahanesiyle gasp edilmesine karþý pankart ve dövizler açtýk.
Duruþmanýn duyurulan saati geldiðinde, döviz ve pankarlarýmýzý
indirdik, ancak güvenlik görevlileri ve polis giriþi sýnýrlý tuttu.
Aramýzdan son grubun girmesine ancak diðer duruþma bitip Bil'in
davasý baþladýðý sýrada izin verildi. Bil'in davasýnýn uzun süren
duruþmasýnýn ardýndan, üç hakim konu üzerinde bir süre düþünmeleri
gerektiðini belirterek, son karara kadar duvarýn inþaatýnýn
sürdürülmesinin geçici olarak durdurulup durdurulmayacaðýný da
birkaç gün içerisinde duyuracaklarýný söylediler.


[çeviri - batur özdinç/ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center