A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Kýzýl Forum yenilendi/taþýndý

Date Wed, 1 Feb 2006 18:53:20 +0100 (CET)


Türkçe konuþan anarþist komünistlerin oluþturduðu tartýþma portalý kara
kýzýl forum yeni haliyle http://www.anarsistkomunizm.org/karakizilforum
adresinde.

Kara Kýzýl Forum, anarþist komünistler tarafýndan koordine edilen bir
tartýþma ve duyuru forumudur.

KKF, serbest bir pano deðildir. Ýnternet ortamýnda birbirinin benzeri olan
bir çok forumun aksine her þeyin tartýþýlabildiði ve duyurulabildiði bir
ortam deðildir.

KKF?ye atýlacak mesajlar da aranan özellikler þu þekildedir.

Sýnýf mücadelesi anarþistlerinin kendi iç tartýþmalarý ile ilgili
mesajlaþmalar.
Sýnýf mücadelesi anarþizmini savunmayan insanlarýn tartýþma açmak/devam
ettirmek ya da birebir soru sormak amacýyla atýlan mesajlar.
Cinsiyetçilik, ýrkçýlýk, sömürü, tahakküm, militarizm karþýtý faaliyetlere
dair duyurular.
Emekçiler, tutsaklar ve bütün ezilen insanlar ile ilgili dayanýþma
çaðrýlarý.
Diðer coðrafyalardaki özgürlükçü mücadeleler ile ilgili haberler.

KKF?den silinecek mesajlar þu þekildedir.

Yukarýdaki kurallara uygun olmayan mesajlar.

Küfür, hakaret, alay vb içerikli mesajlar eðer bunlardan ibaretse tamamen
silinecek eðer deðilse sadece bu kýsýmlar mesajlardan çýkarýlacaktýr.
Forumda takma isim kullanan kiþilerin gerçek kimliklerini onlarýn rýzasý
olmadan açýða vuran mesajlar.
Forumu takip eden insanlar ile tartýþýlmak üzere atýlmamýþ internet
ortamýnda seri olarak atýldýðý belli olan yazýlar. (þüphe duyulduðunda
anlamak üzerine mesajýn altýna kiþinin takip edip etmediðini soran bir mesaj
atýldýktan sonra iki gün içinde cevap gelmezse silinir)
Bunlarýn dýþýnda, bireyci, ilkelci, otoriter sol vs içerikli tartýþma açmak
niyeti barýndýrmayan sadece duyuru þeklindeki mesajlar.
Duyuru amaçlý olmamakla birlikte Kara Kýzýl Forum'un ilgi alanýna girmeyen
mesajlar. (Örn:Troçkism-Stalinizm tartýþmasý)

www.anarsistkomunizm.org/karakizilforum/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center