A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) AbolishingBB - doðu Avrupa anarþist dergisi ABB hakkýnda [en]

Date Wed, 1 Feb 2006 17:07:40 +0100 (CET)


Güney Kutbu'nda küçük bir köyde mi yaþýyorsunuz?
Yerel daðýtýmcýlarýmýzýn size yeni ABB'yi yollamasýný
beklemekten sýkýldýnýz mý? Yoksa yalnýzca yeni
sayýyla ilgili bize birþeyler sormak için kýsa bir
mektup yazmak mý istiyorsunuz? Nedeniniz ne olursa
olsun, ABB ekibi sonunda bu ihtiyaçlarý da düþünmeye
baþladý. Bazý bölgelerde halen AbolishingBB sayýlarýný
bulmak konusunda fazlasýyla sorun olduðunun farkýndayýz,
özellikle Doðu Avrupa'daki küçük köyler ve kentlerde,
artý bölgesel daðýtým ekiplerinin olmadýðý yeryüzündeki
tüm bölgelerde.
>Daðýtým konseptimiz baþýndan beri daðýtýmcýlarýn
gazetenin taleplerini karþýlamasýna dayanýyordu.
Bu yapýnýn yüzde 100 çalýþmadýðýnýn farkýna vardýk,
bu nedenle, herkesin bilgiye ve ABB içindeki haberlere
eriþme olanaðýna sahip olmasýna/olabileceðine inancýmýz
nedeniyle, bu sorunu kollektifizin içerisinde özel bir
abonelik ekibi oluþturarak çözme kararýný aldýk
- bütün bunlar, doðu Avrupa'da süregiden
mücadelelerin gümbürtüsüyle, bu deneyimlerden
çýkan anarþi, dayanýþma ve karþýlýklý-yardým
rüzgarýnýn size doðru da esebileceði umudu
içerisinde, etrafýmýzdaki bariyerleri ve
sýnýrlarý olabildiðince yýkmak için.

Aboneliðe dair tüm ayrýntýlar için,
bize email gönderin:

abolishingbb_subs@riseup.net.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center