A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Avustralya: Anarþist Kütüphane - Tam Metinlere Ulaþýmlý

Date Sun, 31 Dec 2006 17:27:29 +0100 (CET)


.......bilginin serbest dolaþýmýný hedef almýþ spunk publishing adlý
kollektifin çaðrýsýdýr....... http://www.spunk.org/texts/
Spunk Publishing (Spunk Yayýmcýlýk) baðýmsýz bir anarþist yayýmcýlýk
projesidir.Amacýmýz anarþist,muhalif,alternatif ve underground her türden
elektronik materyale ücretsiz eriþim saðlamaktýr.Arþiv internet
ortamýndadýr.Yazar ve editörlere de çalýþmalarýný elektronik ortama
aktarmada ve daðýtýmýný yapmakta yardýmcý olmak istiyoruz.
Fanzinler,kitaplar,makaleler,görüþler,posterler;basýlý olan ve olmayan her
türlü nesneyi bize ulaþtýrmanýzdan mutluluk duyacaðýz.
Materyallerinizi bize maille ya da diskete-cd?ye kaydedilmiþ olarak
ulaþtýrabilirsiniz.Eðer word processor veya masaüstü yayýmcýlýk paketi
kullandýysanýz yolladýðýnýz materyalin dünya çapýnda daðýtýmýný
yapabiliriz.Bunun herhangi bir maddi karþýlýðý da olmayacaktýr.
Spunk Press (Spunk Yayýmcýlýk)?ýn çalýþmalarý dünyanýn dört bir
tarafýndaki editörler kollektifi tarafýndan yürütülmektedir.Arþivin
geliþtirilmesi,arþiv üzerindeki çalýþmalarýmýz için de mailler yolu ile
haberleþmekteyiz.
Daha fazla bilgi ve kataloðumuz için Spunk Press (Spunk Yayýmcýlýk)?in
mail adresine: spunk@lysator.liu.se ?e mail atabilir ya da bizlere
aþaðýdaki adreslerden posta yoluyla ulaþabilirsiniz.

Spunk Press
c/o Autonomous Centre of Edinburgh,
17, West Montgomery Place,
Edinburgh
Scotland
EH7 5HA
Spunk Press
c /o Practical Anarchy
PO Box 179
College Park, MD 20741-1079
USA
Spunk Press
p.o. box 392
Lismore
NSW 2480
Australia


[ Ýstanbul Indymedia'dan alýnmýþtýr:
http://istanbul.indymedia.org/news/2006/12/163465.php ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center