A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa: Virgin , Amandine'i iþe geri alýn! [en,fr]

Date Thu, 28 Dec 2006 13:41:03 +0100 (CET)


1998'den bu yana Paris'taki Grands-Boulevards Virgin Maðazasý'nda
tezgahtar olarak çalýþan ve SUD sendikasý üyesi olan Amandine, (bir
müþterinin arkasýndan kötü baktýðý, idareyi sorguladýðý ve bölge müdürünü
tehdit ettiði) gibi sudan sebeplerle 19 Aralýk tarihinde iþten çýkartýldý.
Ancak, açýkcasý, bu, Virgin idaresinin sendika karþýtý bir eylemi ve bu
türden ilk eylemi de deðil. Bundan öte, Virgin, personelin iþten
çýkarýlmasýna iliþkin doðru prosedürü izlemedi ve esasen Amandine,
Solidares sendikasýnýn Paris kolunun seçilmiþ personel danýþmaný görevinde
bulunuyor. Ýdareyi kararýný yeniden düþünmeye zorlamak amacýyla bir
seferberlik (dilekçeler, iþ býrakmalar) örgütleniyor. Bir sendikalistin
iþten atýlmasý, ayný zamanda Virgin'in zayýflatmak istediði tüm
çalýþanlara yönelik bir tehdittir.

Alternative Libertaire, Virgin'in sendika karþýtý politikalarýna son
vermesinin yaný sýra, Amandine'in iþe derhal geri alýnmasýný talep
etmektedir ve bizler bu amaçla yapýlacak olan dayanýþma eylemlerine
katýlacaðýz. Herkesi 23 Aralýk'ta 5 Boulevard Montmartre (métro
Grands-Boulevards) adresindeki Virgin Maðazasý'nýn önünde saat 3 p.m.de
gerçekleþtirilecek olan eyleme katýlmaya çaðýrýyoruz.

Birimize saldýrý hepimize saldýrýdýr!Alternative Libertaire

21 Aralýk 2006

--
Alternative libertaire
BP 295
75921 Paris Cedex 19
Tél. 08-70-23-19-36

http://www.alternativelibertaire.org
relations.exterieures-A-alternativelibertaire.org

Çeviri FdCA Uluslararasý Ýliþkiler
Türkçe çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center