A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Boston: Starbucks çalýþanlarýna ve çiftçil erine destek eylemleri [en]

Date Thu, 28 Dec 2006 13:10:13 +0100 (CET)


21 Aralýk Perþembe günü, Boston yerelindekiler, Starbucks çalýþanlarý ve
çiftçileri için, Dünya Sanayi Ýþçileri (IWW)* ve öðrencilerle birlikte,
adil ticaret, IWW ve Starbucks'ýn iþçi ve sendika karþýtý pratikleri
konusunda bilgi vermek amacýyla, Boston'daki bir Starbucks'ýn hemen
dýþýnda bir masa kurdular. Starbucks, Birleþik Devletler'deki (özellikle
de New York City'deki) çalýþanlarýný örgütlenmeden uzak tutmak için,
sendikal faaliyetler nedeniyle iþten çýkarmak dahil olmak üzere, her türlü
çabayý harcýyor. Çok ilgili ve yeni þeylere açýk olan bir grup çalýþanla
konuþtuk, aslýnda (AFL-CIO'ya baðlý) CWA üyesi olduðunu söyleyen bir kadýn
dýþýnda konuþtuðumuz iþçilerin hepsi böyleydi. Ýþten çýktýðý zaman
sendikalarýn ve Haymarket þehitlerinin neden önemli olduðu üzerine
düþündüðünü söyleyen bir çalýþanla konuþtuk. Sokaða büyük bir IWW bayraðý
asýldý ve öðrenciler yolun her iki tarafýndan karþýlýklý olarak sendika
þarkýlarý söylediler. Ayrýca eski bir Starbucks çalýþaný olan, yoldan
geçen bir kadýnla, eylemimizi tam olarak desteklediði uzun bir konuþma da
gerçekleþtirdik. Bir süre sonra sokaðýn aþaðýsýndaki baþka bir Starbucks'a
daha gittik ve eylemi sürdürdük. Söz konusu bölgede yakýnda yeni eylemler
planlanýyor.

daha fazla bilgi http://www.starbucksunion.org
==============================
* Antiotoriter antikapitalist bir giriþim

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center