A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas: Baskýlara Ýnat Mücadeleye Devam

Date Thu, 28 Dec 2006 09:03:12 +0100 (CET)


Ýktidarlar yaþamýn her alýnda baskýlarýný arttýrarak devam etmekte.
Üniversitelerde baskýlarýn arttýðý ve komik gerekçelerle öðrencilerin
okulda uzaklaþtýrýlmalarý þu dönemlerde C.Ü?de de soruþturmalar ve
baskýlar hýz kazandý. Ýdeolojik halay çekmekten, ideolojik islik almaktan,
slogan atmaktan, afiþ asmaktan ve birçok etkinliði engellemeye kadar
üniversitelerde hareket alanlarý daraltýlmaktadýr. Bu daraltmalar
Cumhuriyet Üniversitesinde de geleceksizleþtirme yalanlarýyla uyutulmayan,
herhangi bir þekilde sistemi sorgulamaya giden tüm kesimlere yönelik
baskýlarla muhalefetin önüne geçilmeye çalýþýp yok edilmeye
çalýþýlmaktadýr. Gecen iki yýlda yaklaþýk 150 kiþiye soruþturulma açýlmýþ
24 kiþi atýlma cezasý almýþtýr. Tüm bu baskýlara karþý 21 aralýk perþembe
günü; anarþistler [ve diðerlerinin destek verdiði] 2 yýldýr en kapsamlý
basýn açýklamasý soruþturma karþýtý birlik-giriþimi tarafýndan
yapýldý.yüzü aþkýn kiþin destek verdiði basýn açýklamasýn da kafalarýmýza
geçirdiðimiz kafeslerle; cumhuriyet üniversitesinde ki baskýlarýn bir an
önce son bulmasý ve soruþturmalarýn geri çekilmesi belirtilirken.
Baskýlara karþý artýk sessiz kalýnmayacaðýný ve mücadelenin süreceði
belirtildi. ?Soruþturmalar ve Cezalar Geri Çekilsin?, ?Gölge Etmeyin Baþka
Ýhsan Ýstemez.?, ?Robot Deðil Ýnsan? dövizleri dikkat çekiciydi. Aralýk
ayýnýn 22 ile 27 arasýnda merkezde açýlan standla; baskýlara sessiz
kalýnmamasý ve soruþturmalarýn geri çekilmesi için imza kampanyasý
baþlatýldýðý, toplumsal duyarlýðýn yaratýlmasý için duyarlý olan herkesi
beklediklerini ifade ettiler. Basýn açýklamasý yoðun polis katýlýmý da
gözlemlendi. Basýn açýklamasýndan sonra merkezi kafeteryaya çýkýlýrken 15
kiþilik faþist bir grup tarafýndan provokasyon yaratýlmaya çalýþýlsa da
faþist grup kalabalýðýn etkýsýylede fazla durmadan geri çekildiler. 22
aralýk da baþlayan imza kampanyasýnda 2 günde 1000 üzerinde imzaya
ulaþýldý.

?Soruþturmalar ve Cezalar Geri Çekilsin?
?Gölge Etmeyin Baþka Ýhsan Ýstemez?
?Ýktidar Her Yer de Direniþ de? !?

Soruþturma Karþýtý Birlik-Giriþimi
skb_g-A-hotmail.com

Eylemden fotoðraflar:
http://img300.imageshack.us/my.php?image=pict1036xh8.jpg
http://img300.imageshack.us/my.php?image=pict1031lr6.jpg
http://img368.imageshack.us/my.php?image=pict1037mi2.jpg
http://img454.imageshack.us/my.php?image=pict1038sf9.jpg
http://img454.imageshack.us/my.php?image=pict1040cr7.jpg

Basýnda:

ATILIM
http://www.atilim.org/haberler/2006/12/22/Sorusturmalar_degil_universiteler_bizimdir.html

VATAN
http://www.gazetevatan.com/root.vatan?exec=haberdetay&tarih=21.12.2006&Newsid=99246&Categoryid=1

-------
Kaynak:
http://www.anarsiforum.org/portal.php?topic_id=207

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center