A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Savda'nýn tutukluluðu sürüyor, bir sonraki duruþma 15 Ocak'ta

Date Wed, 27 Dec 2006 22:54:24 +0100 (CET)


07.12.2006 günü duruþmasýný takip etmek üzere gittiði Çorlu Askeri
Mahkemesi tarafýndan, kaçabileceði þüphesiyle!!! tutuklanan vicdani redci
Halil Savda'nýn 22 Aralýk Cuma günü duruþmasý yapýldý.

Ýstanbul ve Çorlu'dan destek için gelenlerden 17 kiþinin ve basýnýn
izleyebildiði mahkemede Savda, 2 ayrý suçlamaya (emre itaatsizlikte ýsrar
ve firar) karþý savunma yaptý.
Avukatý Suna Coþkun'da Savda'nýn asker olmadýðýný, vicdani redci olduðunu,
uluslararasý sözleþmelere ve son olarak da AÝHM'nin vicdani redci Osman
Murat Ülke ile ilgili verdiði karara göre yargýlanamayacaðýný, herhangi
bir özgürlük kýsýtlamasýna tabi tutulamayacaðýný, zaten sürmekte olan
tutukluluk halinin de kaçma! þüphesiyle yapýldýðýný, Savda'nýn ise
duruþmaya katýlarak böyle bir niyet içinde olmadýðýný gösterdiðini
dolayýsýyla derhal serbest býrakýlmasý gerektiðini söyledi.
Ancak askeri mahkeme Savda'nýn tutukluluðunun devamýna ve bir sonraki
duruþmanýn da 15 Ocak'ta yapýlmasýna karar verdi.

Halil'e ulaþmak için;
Adres: 5.Kolordu Komutanlýðý, Askeri Cezaevi, Çorlu-Tekirdað;

Tel: 0282 654 2397 (Sabah: 09:00-12:00, Öðl:14.00-17.00, Akþ:19.00-21.00)

Halil Savda www.youtube.com'da: http://www.youtube.com/watch?v=fUXM0pqoPrw

Dayanýþma fonuna katkýda bulunmak için: oguz@savaskarsitlari.org

.......

Halil'in mahkemede yaptýðý savunmalar:

5. KOLORDU ASKER MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐI'NA
ÇORLU - TEKÝRDAÐ

Ben Vicdani Redçiyim. Vicdani Reddimi 2004 yýlýnda askeri kýþlada
açýklamýþtým. Yine Vicdani Red tavrým nedeniyle yargýlandýðým mahkemede
vicdani ret tutumumu ayrýntýlarý ile açýklamýþ ve hiç bir militarist
kurumda yer almayacaðýmý söylemiþtim. Ayrýca defalarca basýnýn karþýsýna
geçerek Vicdani Reddimi kamuoyu ile paylaþtým. Vicdani Red tutumumu açýkça
sürdürdüm. Hiçbir zaman kaçmadým ve gizlenmedim.

Askeri Savcýnýn hakkýmdaki firar iddiasý doðru deðildir. Firar suçlamasýný
kabul etmiyorum. Firar etmedim, kaçmadým. Kaçmadýðýmýn en açýk ve bariz
kanýtý Vicdani Red yargýlamama gelmemdir. 7 Aralýk 2006 tarihli Vicdani
Red duruþmasýna gelmemiþ olsaydým þimdi tutuklu olmazdým. Kaçmýþ olsaydým
duruþmaya katýlmazdým. Ben sivilim, asker deðilim. Asker olmayý kabul
etmedim, etmiyorum. Bu gerçekliðe raðmen hala bana asker muamalesi
yapýlmaktadýr. Bu uluslararasý sözleþmelere, evrensel hukuka ve özgür
iradeye bir saldýrýrdýr. Israrla "sen askersin" dayatmasý bir zulumdür.

Bütün bu gerçekler ortadayken, askeri savcýnýn firar suçlamasý,
mahkemenizce yargýlanmam Türk Demokrasisi'nin ve yargýsýnýn bir utancýdýr.

Vicdani Red, açýkki militer yapýlarda görev yapmama ile ilgilidir. Ordu
militer bir organizasyondur. Ordu'da görev yapmýyorum. Askeri birliðe
ellerim kelepçelenerek zorla götürüldüðümde askerlik yapmayý reddetim. Bu
tutumum nedeni ile yargýlanýyorum. 28.12.2004 tarihli duruþmada serbest
kaldýðýmda, Askeri birliðe gitmemem vicdani ret tutumumla ilgilidir.
Bundan ayrý deðildir. Vicdani ret tutumu süreklidir. Sürekliliði açýk olan
bir tutumun farklý gerekçelerle yeniden yargýlama konusu yapýlmasý,
yargýlamanýn ve hukukun tekliði ilkesine aykýrýdýr.

Bugün mahkemeniz tarafýndan serbest býrakýlsam bile askeri birliðe tekrar
gitmeyeceðim. Çünkü birliðe gitmek demek ölmeyi, öldürmeyi ve otoritenin
nesnesi olmayý kabul etmem olacaktýr.

Çünkü Askeri Birliðe gitsem, erkek egemen sistemin bir parçasý olmuþ
olacaðým, Türkiye'de sürmekte olan çatýþmalarýn, akan kanýn ortaðý olmayý
kabul etmek demektir. Ben ne sürmekte olan çatýþmalarýn ortaðý olmayý
kabul ederim, ne de otoritenin bir nesnesi olmayý! Savaþ karþýtý ve
özgürlükçü görüþlerim her türlü silahý, otoriteyi, öldürme ve tahakkümü
reddediyor.

Bu davanýn vicdani red hakkýnýn kabulüne ve yargýda keyfiliðin son
bulmasýna vesile olmasýný diliyorum.

22.12.2006
Halil Savda


5. KOLORDU ASKER MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐI'NA
ÇORLU - TEKÝRDAÐ


Savunmamda Askeri Yargýtay 3. dairesinin "askerlikten tamamen sýyýrmak
maksadýyla emre itaatsizlikte ýsrar" suçlamasý ve vicdani ret tutumum
üzerine, özetle bir kaç söz etmeyi önemli buluyorum.

Türkiye, bütün çaðdaþ demokrasilerin artýk bir angarya olarak gördükleri
ve gittikçe çürüyen zorunlu askerlik uygulamasýna son vermek istemiyor. Bu
nedenle temel bir insan hakký olan vicdani reddi, ve vicdani red tutumunu
cezalandýrýyor. Çünkü vicdani reddin kabul edilmesi durumunda, militarist
yapýda büyük bir gedik açýlacaðýný biliyorlar. Vicdani Ret hakkýnýn
kabulu, tahakküme ve itaate dayalý iþleyen sistemin zayýflamasý demektir.
Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, antidemokratik, otoriter yasalarý
ile yüzleþmiyor, bundan kaçýnýyor. Gerçek anlamda barýþ, özgürlük ve
demokrasi. Militarist kültür ve yapýlarýn aþýlmasý ile olanaklýdýr. Bu ise
toplumun militarist kültür ve kurumlarla yüzleþmesi demektir. Militer
kültür ve kurumlarla yüzleþilmedikçe barýþçýl ve özgürlükçü birey-toplum
geliþmeyecektir.

Askeri Yargýtay 3. dairesi "askerlikten tamamen sýyrýlmak maksadýyla emre
itaatsizlikte ýsrar" (Askeri Ceza Kanunu 88. Maddesi) ile cezalandýrýlmamý
istemektedir. Ýlgili madde için, þöyle de denilebilir: iþe hile karýþtýrýp
askerlikten kurtulmak. Vicdani Red tutumunun böyle olduðunu iddia etmek,
büyük bir yalandýr. Böyle bir þey yok. Vicdani Red tutumum, tamamen
anti-otoriter, antimilitarist ve savaþ karþýtý görüþlerimin bir
dýþavurumudur. Vicdani Red, Türkiye'ninde imza attýðý uluslararasý temel
bütün sözleþmelerde, bir insan hakký olarak geçmektedir. Türkiye'nin de
altýna imza attýðý bu sözleþmelerin tarafýma uygulanmasýný istemem. Ve
buna uygun davranmam en doðal hakkýmdýr. Bu özgür iradenin bir tecellisi
olup, barýþ ve demokrasiye olan, inancýmýn bir gereðidir. Ýþe hile
karýþtýrmak isteyen, Türk Silahlý Kuvvetleri ve Askeri Yargýtay 3.
dairesidir. Vicdani Reddin "emre itaatsizlikte ýsrar" veya "askerlikten
tamamen sýyrýlmak maksadýyla emre itaatsizlikte ýsrar" suçlamasýna konu
olmasý, devletin bir hilesidir. Bir sivil olan vicdani redci,
yargýlanmakta ve asker muamelesi görmektedir. Bu bir hiledir. Oynanan bir
tiyatrodur. Bu tiyatroda senaryo, Askeri Ceza Kanunudur. Senarist ise,
Askeri Yargýtay 3. Dairesidir. Bu tiyatroda payýma düþen, 5 yýla kadar
aðýr hapis cezasýdýr. Ben bu tiyatroda tanýk ve sanýk pozisyonundayým. Bu
oyunda mahkemenizin rolü, yönetmenliktir. Ýzleyicilerin payýna ise, kötü
bir oyun ve korku düþüyor. Yönetmenin senaryodaki korkuyu yenecek,
yaratýcýlýktan uzak olduðu ve senaristin kurgusuna sadýk kalacaðý
anlaþýlýyor. Umarým yanýlýrým.

Emperyalist güçler ve onlarýn yerli maþalarýnca, Ortadoðu kana bulandý. Bu
güçlerin Irak'ý içine sürüklediði yýkým ortada. Ýran ve Suriye'de de yakýn
bir gelecekte benzer bir durumun geliþeceði bütün Siyaset Bilimcileri
tarafýndan ortak bir kaný olarak paylaþýlmaktadýr. Türkiye'de Büyük
Ortadoðu Projesi'nde pay sahibi. Bu politik hesaplarýn bir parçasý.
Emekten ve barýþtan yana olanlar, bu hesaplara tavýr alýr, almalý.
Bunlarýn bir parçasý olmaz. Ýþte tamda burada, vicdani ret tutumu anlam
kazanýyor. Yine Türkiye'nin içine çekildiði çatýþma ortamý büyük bir
yýkýmdýr. Ekonomik, Psikolojik, Siyasi ve Sosyal sonuçlarý aðýrdýr. Ýnkar
ve imha siyaseti ile, Kürt sorununun çözülmediði ortada, aksine imha ve
inkar sorunu daha da aðýrlaþtýrmýþtýr, aðýrlaþtýrmaktadýr. Ýnkar ve
Ýmha'ya karþý, isyan da sorunu çözemiyor, daha da kangrenleþtiriyor.

Askeri yöntemlerde ýsrar isyaný, isyan askeri yöntemlerin sürekliliðini
saðlýyor. Devletin bir an evvel askeri operasyonlara son vererek Kürt
sorununun özgürlükçü temelde çözümünün önünü açmasý ve PKK'nin silahlara
veda etmesi, kalýcý barýþ için gereklidir. Bu anlamda çatýþmalarda ölen
askerlerin, gerillalarýn, faili meçhule gidenlerin, bir þekilde
çatýþmalarda ölenlerin, yakýnlarýnýn, eþlerinin, çocuklarýnýn,
kardeþlerinin ve annelerinin acýlarýný paylaþýyorum. Yine köyleri yakýlan,
göç yollarýna düþen, iþkence seanslarýndan geçen ve cezaevlerine
atýlanlarýn ýzdýraplarýný, yalnýzlýklarýný paylaþýyorum. Vicdani red
tutumum bu paylaþmadan beslendi ve geliþti. Birbirimizin acýlarýný ve
ýzdýraplarýný paylaþtýðýmýzda canlý varlýk olmanýn bilinci geliþecektir.
Bu ise savaþ karþýtlýðý bilincidir. Kalýcý barýþ böyle geliþecektir. O
bütün zorluklarýna raðmen Vicdani ret tutumu ile þahsýmda barýþa gerçeklik
kazandýrdýðým için çok mutluyum.

Son olarak þunu belirtmek istiyorum: Benim psikolojik durumum gayet iyi.
Psikolojik muayeneyi kabul etmiyorum, etmeyeceðim. Hiç bir þekilde muayene
olmayacaðým.

Acý ve mutluluklarýmýzý paylaþalým ki özgür barýþ geliþsin.

ÖLMEYECEÐÝZ ÖLDÜRMEYECEÐÝZ
KÝMSENÝN ASKERÝ OLMAYACAÐIZ

22.11.2006

Halil SAVDA V.R.

-------
Kaynak: www.savaskarsitlari.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center