A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara'daki "Halil Savda ile Dayanýþma" Eylemi

Date Mon, 18 Dec 2006 22:51:43 +0100 (CET)


Bugün (18.12.2006) Çorlu'da tutuklu bulunan Vicdani
Retçi Halil Savda ile dayanýþma amacýyla Ankara Anarþi
Ýnisiyatifi'nin çaðrýsýyla bir eylem gerçekleþtirildi.
Ankara- Yüksel Caddesi'nde saat 15:00'de baþlayan
eylemde, dövizler taþýyan 20'den fazla kiþinin
oluþturduðu grup basýn açýklamasý yaptý. Ayrýca Ankara
Anarþi Ýnisiyatifi ve Ankaralý Feministler adýna
hazýrlanan iki ayrý bildiri daðýtýldý. Basýnýn pek
fazla ilgi göstermediði eyleme polisin "ilgisi" ise
yoðundu. Polisin basýn açýklamasýný okuyan kiþinin
kimlik bilgilerini alma giriþimi dýþýnda, herhangi bir
gözaltý olayý yaþanmadý. Eyleme anarþistlerin yaný
sýra Ankaralý Feministler de katýldý.

Görüntülere yakýnda www.karahaber.org adresinden
ulaþýlabilirsiniz.

............ ......

Basýn açýklamasý metni:

Basýna ve Kamuoyuna

Militarizm yine iþ baþýnda. Ýnsan Haklarý Derneði
Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Vicdani Retçi
Halil Savda duruþmasýný takip etmek üzere gittiði
Çorlu?da tutuklandý. Mahkemenin tutuklama gerekçesi de
kaçabileceði þüphesi olarak açýklandý.

Bu aslýnda sadece gerçekleri gizleyen bir örtüden
baþka bir þey deðil: Kendi iradesine ve vicdanýna
uymayan bir eylemi gerçekleþtirmeyi reddettiði için
Halil þimdi hapiste. Þiddet kullanmamayý, insan
öldürmemeyi, tek tipçi militarist bir yapýnýn içinde
yer almayý onaylamadýðý ve en önemlisi de sadece
kendisinin deðil, diðer insanlarýn da hayatlarýndaki
bu yapýyý ve yapýlarý reddetmesi halinde daha iyi bir
dünya emeline ulaþýlabileceðini bildiðinden onun þimdi
dýþarýda olmasýný istemiyorlar.

Evet vicdani ret bireysel bir ?yýrtma ya
da kaçma? deðildir. Vicdani ret toplumsal bir
konudur. Vicdani retçiler askerden kaçmak için deðil,
asýl amacý sistemli ve ezici þiddet uygulamak olan bir
kuruma insanlarýn katýlmaya zorlanmasýnýn haksýzlýk
olduðunun ve giderek bu kurumun yaþanabilecek ve
istenebilecek bir dünya anlayýþý içinde yerinin
olamayacaðýnýn tüm toplum tarafýndan anlaþýlmasý için
uðraþýrlar. Yani Osman Murat Ülke?nin de vurguladýðý
gibi vicdani ret toplumsal bir dönüþüm içinde
anlamlýdýr ve bu açýdan kolektif bir mücadeledir.

Militarist devletin korktuðu da zaten tam
olarak vicdani reddin bu toplumsal duruþu ve
vurgusudur.

Ýþte bu nedenle Halil Savda
tutuklanmýþtýr. Bu gerçeðin bir kanýtý da
tutuklanabileceð i ihtimalini bilmesine raðmen ve
zorunlu olmadýðý halde duruþmaya katýlan Halil Savda?
nýn tutuklanma gerekçesi olarak kaçabilme ihtimalinin
gösterilmiþ olmasýdýr. Bu gerekçe ayrýca militarist
devletin muhalif tepkilerle baþ etmekte yetersiz kalýp
saçmalamaya baþladýðýnýn da açýk bir kanýtýdýr.

Ama saçmalamalarý dahi hala insan hayatýna
doðrudan bir saldýrý içermektedir. Hapse atýlma ve
hakkýnda verilen cezalardan dolayý sürekli kaçak
yaþamak zorunda býrakýlmak diðer adýyla "sivil ölüm"
bu saldýrýnýn en somut örnekleridir.

Türkiye Cumhuriyeti?nin de altýna imza
attýðý pek çok sözleþmeyle de güvence altýna alýnmýþ
olmasýna raðmen, bu temel hakkýný kullanmak isteyen
insanlara karþý Türkiye Cumhuriyeti?nin verdiði bu
haksýz cezalar hukuk sistemindeki bozulmuþluðun açýk
bir göstergesidir.

Halil Savda 16 Aralýk 2004?te tutuklanmýþ,
davasýna devam edilmek üzere 28 Aralýk 2004 tarihinde
tahliye edilmiþti. Daha sonra 5. Kolordu Komutanlýðý
Çorlu Askeri Mahkemesi 4 Ocak 2005 tarihinde Halil
Savda hakkýnda Askeri Ceza Kanunu?nun ?emre
itaatsizlikte ýsrar? suçunu düzenleyen 87. maddesi
uyarýnca 3 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýrýlmasýna
karar vermiþti. Yapýlan itiraz üzerine Askeri Yargýtay
3. Dairesi yerel mahkemenin verdiði hükmü 13 Aðustos
2006 tarihinde bozarak, yeniden yargýlanmasýna karar
verdi. Halil Savda bu yeniden yargýlanmanýn ilk
duruþmasýna gidince tutuklandý.

Çünkü o aslýnda çoktan çarptýrýlmýþ olduðu
?sessiz ölüm? cezasýný kabul etmiyordu. Çünkü bu
militarist devletin vicdani reddin unutulmasýný,
toplumdan kopmasýný, gündemden düþmesini istediði için
zaten bu ceza onun en çýkarýna olan politikaydý. Halil
Savda da tam buna izin vermek istemiyordu iþte.

Bizde vicdani reddin unutturulmasý nýn;
militarist devletin yapýsýnýn savunulmasý olduðunun
bilincinde olan kiþiler olarak, Halil Savda?ya bu
bilinçli ve haklý mücadelesinde destek veriyoruz. Biz
onunla ve onun gibi haklý mücadelelerinde haklarý gasp
edilen insanlarý sahiplendiðimizi belirtiyoruz ve tüm
insanlarý da, onlarýn tüm insanlýk için olan
fedakârlýklarýnýn, arkasýnda durmaya davet ediyoruz.

............ ......

Eylemde daðýtýlan bildiri:

VÝCDANÝ RET bireyin savaþ karþýsýnda geliþtirmiþ
olduðu kiþisel bir tavýrdýr.
Öncelikle söylenmesi gereken þey vicdani reddin
askerden kaçmak demek olmadýðýdýr.Vicdani ret
toplumsal bir konudur. Vicdani retçiler askerden
kaçmak için deðil, asýl amacý sistemli ve ezici
þiddet uygulamak olan bir kuruma insanlarýn katýlmaya
zorlanmasýnýn haksýzlýk olduðunun ve giderek bu
kurumun yaþanabilecek ve istenebilecek bir dünya
anlayýþý içinde yerinin olamayacaðýnýn tüm toplum
tarafýndan anlaþýlmasý için uðraþýrlar. Yani vicdani
retçi Osman Murat Ülke?nin de vurguladýðý gibi vicdani
ret toplumsal bir dönüþüm içinde anlamlýdýr ve bu
açýdan kolektif bir mücadeledir. Vicdani retçiler
askerliðin dünya barýþýný saðlamadýðýný vurgularlar.
Gerçektende þimdiye kadar silahlar ordular ve askeri
eðitim için harcanmýþ para barýþ getirmemiþtir; aksine
pek çok ölümcül silahý ve halen sürüp gitmekte olan
savaþlarý ortaya çýkarmýþtýr.
Bunun dýþýnda militarizm her zaman þu fikirleri
destekler:
1)Erkeklerin kadýnlar üzerindeki egemenliðinin
pekiþmesi ( dünyada hiçbir ordu yoktur ki kadýn odaklý
olsun ya da erkeklere atfedilen deðerleri ön plana
çýkarmasýn),
2)Emirlere itaat etme mantýðýyla bireyin özgür
iradesinin yok edilmesi,
3)Üniforma gibi sembollerle tek tipçi düþünceyi (yani
çeþitliliðe karþý olmayý),
4)Milliyetçilik anlayýþýný, (milliyetçilik
unutulmamalýdýr ki pek çok savaþýn sebebidir.)

Ýþte þimdi vicdani retçi Halil Savda
savaþý deðil barýþý seçtiði için hapse
atýlmýþtýr. Ona ve diðer vicdani
retçilere destek olmak kendini insanlýða
karþý birazcýk bile olsa sorumlu hisseden
herkesin görevidir.


Ankara Anarþi Ýnisiyatifi
email: ank_aa@yahoo.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center