A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul, Anarþist Komünist Ýnisiyatif: HER GÜN 19 ARALIKTIR!

Date Thu, 14 Dec 2006 08:38:17 +0100 (CET)


HER GÜN 19 ARALIKTIR!
Anarþist Komünist Ýnisiyatif
6 senelik deðil bu olay. Gaz ve kurþun püskürten makineye karþý savaþan
açlýktan yorgun düþmüþ bedenler, insanlar, devrimciler görülmemiþ bir þey
deðildi. Fabrikada, üniversitede, tarlada, atölyede gördük böyle
savaþlarý. Ýnsanlar farklýydý, yüzler farklýydý, koþullar farklýydý; ama
hepsi ayný çarkýn iþleyiþine çomak sokmak için ileri atýldýlar. Daha önce
de yaþandý, o günden bugüne kadar da yaþadýk ve eminiz ki yarýn da
yaþanacak, yaþattýracaðýz. Zulmün olduðu yerde direniþ de olacak!

19 Aralýk istisna deðildir, bir azýnlýðýn hükümranlýðýný korumayý amacý
bellemiþ her kurumun yarattýðý gündelik þiddetin, terörün ve sömürünün
sadece bir görünümüdür. F-tipi sadece bir cezaevi sistemi deðil, bu
düzenin insanlarý bireycileþtirmesinin , yalnýzlaþtýrmasý nýn, izole
etmesinin bir görünümüdür. 19 Aralýk 2000?de devletin cezaevlerinde F-tipi
tecrit hücrelerini reddetmek için ölüm orucuna yatanlara karþý giriþtiði
?hayata dönüþ (!) operasyonu?nda kurþunlanan, üzerine duvar yýkýlan, cop
yiyen, kardeþini yitiren sadece o ya da bu örgütün üyeleri, militanlarý
deðildi. O kurþunu üniversiteliler de yedi; O duvar gecekondularý n
üzerine de yýkýldý; O copu direniþteki iþçi de yedi; tarlalarda pamuk
toplamak için kamyonlara doldurulan mevsimlik iþçinin kardeþi de onlarca
benzeriyle birlikte bir gün bir kazada can verdi.

19 Aralýk bir istisna deðildir, dedik; o bu toplumdur, bu devlettir, bu
düzendir. 19 Aralýðýn zamaný dolmaz, çünkü her günümüz 19 Aralýktýr. 19
Aralýk her gün tekrar eden sýradan günümüzün dehþetidir. Yinelenen
kâbusumuza ?Dur? diyebilmek için bu mücadeleye sahip çýkalým. Týpký 6 yýl
önce direnenler gibi biz de bugün görünmez hücrelerimizi parçalayalým ve
bu defa insanlarýn yanýndan hýzla geçmek yerine elimizi uzatalým. Kendi
direniþimizi örgütleyelim, direniþleri birleþtirelim.

17 Aralýk Pazar günü Kadýköy?de 19 Aralýk katliamýný teþhir mitinginde
buluþalým.

Toplanma Yeri ve Saati: Haydarpaþa Numune Hastanesi önü; 12:00


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center