A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Tutuklanan vicdani retçi Halil Savda ile dayanýþma eylemi yapýldý

Date Mon, 11 Dec 2006 18:44:20 +0100 (CET)


09.12.2006 Cumartesi günü, saat 12.00 de Taksim tramvay duraðýnda biraraya
gelen yaklaþýk 40-50 kiþilik bir grup*, galatasaray meydanýna kadar
yürüyerek, vicdani retçi Halil Savda'nýn tutuklanmasýný protesto ettiler.
Yürüyüþ boyunca; "öldürmiycez ölmiycez, kimsenin askeri olmýycaz",
"reddet, diren, hayýr de! askere gitme", "Halil Savda'ya özgürlük",
"barýþa þans ver, askere gitme" gibi sloganlar attýlar ve meydanda basýna
VÝCDANÝ RED PLATFORMU'unun hazýrladýðý aþýðýdaki açýklamayý
okudular.(Halil'e ulaþmak için: adres: 5.Kolordu Komutanlýðý, Askeri
Cezaevi, Çorlu-Tekirdað Tel: 0282 654 2397 Sabah: 09:00-12:00,
Öðl:14.00-17.00, Akþ:19.00-21.00)

Eylem fotoðraflarý:
http://img225.imageshack.us/my.php?image=1smallhm1.jpg
http://img225.imageshack.us/my.php?image=2smallqh1.jpg
http://img225.imageshack.us/my.php?image=3smallop2.jpg
http://img142.imageshack.us/my.php?image=4smallhq4.jpg
http://img171.imageshack.us/my.php?image=7smalllk6.jpg
http://img142.imageshack.us/my.php?image=8smallso3.jpg
http://img142.imageshack.us/my.php?image=9smallgu5.jpg
http://img142.imageshack.us/my.php?image=10smalldn2.jpg
http://img182.imageshack.us/my.php?image=11smallwg9.jpg
http://img142.imageshack.us/my.php?image=12smallry4.jpg
http://img134.imageshack.us/my.php?image=13smallzq8.jpg


Basýn açýklamasý metni:

Basýna ve kamuoyuna;

Temel bir insan hakký olan ?Vicdani Red Hakký?ný kullanan bir kiþi yine
parmaklýklar arkasýnda. Vicdani redci Halil Savda, duruþmasýný takip etmek
üzere gittiði Çorlu?da tutuklandý. Mahkemenin tutuklama gerekçesi, zorunlu
olmadýðý halde duruþma salonunda olan Halil Savda?nýn kaçabileceði
þüphesi.
Oysa açýkça bilinmelidir ki; bir vicdani redciyi herhangi bir asker
kaçaðýndan ayýran en önemli özellik, kaçmamasýdýr. Vicdani redci kendisine
sunulan kaçmak ve askerlik yapmak seçenekleri dýþýnda bir yaþamý kurmaya
çalýþýr. Bunu yaparken tek dayanaðý dürüstçe duruþuna sahip çýkmasýnýn
verdiði güven duygusudur.
Altýnda Türkiye Cumhuriyeti Devleti?nin de imzasý bulunan birçok sözleþme
?vicdani red hakký?ný temel bir insan hakký olarak güvenceye almýþ olsa
da; yaþadýðýmýz coðrafyadaki redciler halen hapsedilmekte, pratikte ömür
boyu hapis anlamýna gelen bir cezalandýrma sistemiyle karþý karþýya
kalmaktadýr. Cezaevinde olmayanlar ise Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi?nin
Vicdani Redci Osman Murat Ülke?nin baþvurusu üzerine24 Ocak 2006 tarihinde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti?ni mahkum eden kararýna gerekçe olarak
gösterdiði ?sivil ölüm?e mahkum edilmektedir.
Halil Savda 16 Aralýk 2004?te tutuklanmýþ, davasýna devam edilmek üzere 28
Aralýk 2004 tarihinde tahliye edilmiþti. Daha sonra 5. Kolordu Komutanlýðý
Çorlu Askeri Mahkemesi 4 Ocak 2005 tarihinde Halil Savda hakkýnda Askeri
Ceza Kanunu?nun ?emre itaatsizlikte ýsrar? suçunu düzenleyen 87. maddesi
uyarýnca 3 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýrýlmasýna karar vermiþti.
Yapýlan itiraz üzerine Askeri Yargýtay 3. Dairesi yerel mahkemenin verdiði
hükmü 13 Aðustos 2006 tarihinde bozarak, yeniden yargýlanmasýna karar
verdi. Halil Savda tutuklandýðý sýrada, bu yeniden yargýlamanýn ilk
duruþmasýna katýlmak üzere mahkemedeydi.
Çünkü mahkum edildiði ?sivil ölüm? cezasýný sessiz sedasýz kabullenmek
istemedi. Kaldý ki tahliye edildiðinden bu yana Vicdani Red ve Ýnsan
Haklarý alanýnda pek çok çalýþmaya katýlmýþ, görmezden gelme
politikalarýna karþý direncini açýkça ortaya koymuþtu. Halil Savda mahkum
edildiði ?sivil ölüm? iþkencesini kabullenmeyeceðini, faillere açýkça
göstermek için 7 Aralýk 2006 perþembe günü Çorlu Askeri Mahkemesi?nin
salonundaydý.
Vicdani Red Hakký?nýn vazgeçilmez temel bir insan hakký olduðuna inanan
bizler, Halil Savda?nýn uðradýðý hak gaspýný protesto etmek, mücadelesini
sahiplendiðimizi ve kendisiyle dayanýþma içinde olacaðýmýzý ilan etmek
üzere buradayýz.
- Halil Savda derhal ve koþulsuz olarak serbest býrakýlmalýdýr.
- Vicdani Red Hakký vakit geçirilmeden tanýnmalýdýr.
- Tüm Vicdani Redciler üzerindeki baskýlar sonlandýrýlmalý, maðduriyetleri
giderilmelidir.
Vicdani Redci Halil Savda serbest kalýncaya ve vicdani redciler üzerindeki
baskýlar sona erinceye kadar eylemliliklerimizin süreceðini, bugün buradan
uzun soluklu ve uluslar arasý bir kampanyayý baþlattýðýmýzý ilan ediyoruz.
- Vicdani Redci Halil Savda?ya Özgürlük!!!
- Reddet, Diren, Hayýr De; Askere Gitme!!!

VÝCDANÝ RED PLATFORMU


Halil Savda?nýn Kýsa Kronolojisi:

16.12.2004: Halil Savda vicdani reddini açýkladýktan sonra tutuklandý ve
?emre itaatsizlikte ýsrar? ile suçlandý.
28.12.2004: Halil Savda ilk duruþmada askeri birliðe teslim olmasý için
mevcutsuz olarak serbest býrakýldý. Halil evine gitti.
04.01.2005: Halil Savda 3 ay 15 gün ceza aldý.
18.5.2005: Mahkeme gerekçeli kararý açýkladý.
25.10.2005: Halil Savda AIHM?e (Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi) ön baþvuru
yaptý ve ihtiyati tedbir amaçlý baþvurdu.
13.08.2006: Askeri Yargýtay 3. Dairesi ?suç vasfý ve eksik soruþturma
yönünden isabetsiz ve yasaya aykýrý bulunan mahkumiyet hükmünü? bozdu.
07.12.2006: Çorlu Askeri mahkemesinde Halil'in davasý yeniden görüþülmeye
baþladý. Halil Savda mahkemeye katýldý ve tutuklandý. Bir sonraki duruþma
tarihi 22.12.2006 olarak açýklandý.


------------
*[Ed. Notu: Aðýrlýk olarak antimilitarist anti-otoriterler ve anarþistler]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center