A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) "Güncel Sýnýf Mücadelesi Deneyimleri" Söyleþis i Ses Kaydý

Date Sun, 10 Dec 2006 00:12:15 +0100 (CET)


Kara-Kýzýl Notlar tarafýndan 26 Kasým?da "Güncel Sýnýf Mücadelesi
Deneyimleri" konulu bir panel düzenlendi. Panelde Coca-Cola ve Al-Co
direniþlerinden birer iþçi gelerek direniþ izlenimlerini yansýttý.
Söyleþi?nin I. kýsmýnda direniþin baþlangýcý, geliþimi ve kazanýmlarý
üzerine konuþan iþçilerin edinimleri konuþulurken sendika ve örgüt
eleþtirileri, sýnýf mücadelesi için izlenmesi gereken yolda deneyimlerin
ne kadar önemli olduðunu ortaya çýkardý.

Söyleþi'nin II. kýsmýnda ise iþçilerle deneyimleri ve gözlemleri hakkýnda
konuþuldu. Sendikalarýn bu süreçlerde oynadýðý rol üzerinden süren
tartýþmada, iþçilerin sendikal eylem tarzý hakkýnda farklý görüþlerde
olmasý dikkat çekti. Coca-Cola iþçisi sendikaya iþçileri bilinçlendirmek,
iþçi direniþlerine destek vermek, grevlerle ilgili olarak toplumun
dikkatini çekmek gibi görevler biçerken; Al-Co iþçisi sendika'nýn bazý
konularda yararlý da olsa iþçiler arasý örgütlenmede sendikadan baþka
yollarýndan olabileceðini belirtti. Fakat haklarýnýn aranmasý konusunda
yeri geldiðinde kolluk kuvvetlerine karþý da direnebileceði düþüncesinde
ortaklaþan iþçiler; baþta sadece daha yaþanýlabilir bir koþul için
birleþtiklerini, mücadele ettikçe bilinçlendiklerini ve bilinçlendikçe
temel haklarýný isteyerek direniþe devam ettiklerini söylediler.

Ses kaydýný bu linkten indirebilirsiniz:

http://istanbul.indymedia.org/uploads/2006/12/g_ncel_s__305_n__305_f_m_cadelesi_deneyimleri.wavKaynak - Anarkismo:
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=4372

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center