A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , 22 Aralýk?ta Oaxaca dayanýþmasý için Zapat ist çaðrý [en]

Date Mon, 4 Dec 2006 18:35:44 +0100 (CET)


Zapatist Ulusal Kurtuluþ Ordusu Genel Komutanlýðý- Gizli Devrimci Yerli
Komitesi?nin açýklamasý. -- Meksika. 2 Aralýk 2006
Meksika halkýna: Dünya insanlarýna: Erkek ve Kýz kardeþler:
Kardeþlerimize, acý çekmiþ ve acý çekmekte olan Oaxaca halkýna yönelik
saldýrý, gezegenin dört bir yanýnda özgürlük, adalet ve demokrasi için
mücadele edenler tarafýndan gözardý edilemez.
Bu nedenle, EZLN (Zapatistler), Meksika'daki ve dünyadaki tüm dürüst
insanlara, þu andan itibaren, Oaxaca halkýyla sürekli dayanýþma eylemleri
baþlatma ve aþaðýdaki taleplerle onlarý destekleme çaðrýsý yapmaktadýr:
Kayýplarýn sað salim bulunmasý için, gözaltýndakilerin özgürlüðü için,
Ulises Ruiz ve federal güçlerin Oaxaca?dan çýkmasý için, iþkence, tecavüz
ve cinayet suçlularýnýn cezalandýrýlmasý için.

Bu uluslararasý kampanyada yer alanlara, Oaxaca?da yaþanmýþ ve yaþanmakta
olanlarý, olasý tüm yöntemlerle ve olasý her yerde, kendi tarzlarý,
zamanlarý ve mekanlarý içinde, herkese anlatmalarý çaðrýsýný yapýyoruz.

Bu eylemlerin, 22 Aralýk 2006?da, Oaxaca için dünya çapýnda bir
seferberlik için biraraya gelmesi çaðrýsýný yapýyoruz.
Oaxaca halký yalnýz deðildir. Bunu haykýrmalý ve göstermeliyiz, onlara ve
herkese.
Demokrasi!
Özgürlük!
Adalet!

Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatist Ulusal Kurtuluþ Ordusu Genel
Komutanlýðý?ndan.
Meksika.

Ýsyancý Astkomutan Markos.
Meksika, 2006?nýn Aralýk ayý


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center