A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Tel Aviv , Ýsrail?in Gazze?deki son gaddarlýklarýna karþý gösteri [en]

Date Sun, 3 Dec 2006 17:19:04 +0100 (CET)


Gazze?nin kuþatýlmasýna karþý koalisyon, bu Cumartesi Tel Aviv?de bir
gösteri çaðrýsý yaptý. Kudüs ve Hayfa bölgelerinden gelenler de oldu.
Yerel ?cinematec?te yapýlan bir toplantýnýn ardýndan, 1200 kadar kiþi
örgütlerinin gruplarýyla yürüdü. Anarþist blokta, genel pankartlarýn yaný
sýra çember ?A?lý kara bayraklar ve bir davul grubu da yer alýyordu. 120
kadar kiþi,
davul grubunun temposu eþliðinde slogan atarak (ve sýklýkla yürüyüþ
grubunun önüne yaklaþýnca duraklayarak) yürüdük. (Anayolun sað þeridi
boyunca belediye meydanýna doðru yapýlan bir kilometrelik yürüyüþ bir
saatten fazla sürdü...). Yol üzerindeki bir McDonalds?a yapýlan gürültülü
bir ziyaret, bir eylemcinin gözaltýna alýnmasýyla sonuçlandý.


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center