A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsrail, Tel-Aviv, Bir göstericinin yaralanmasýyl a ilgili afiþ eylemi [en]

Date Fri, 25 Aug 2006 12:29:47 +0200 (CEST)


"Ýsrail, Tel-Aviv, Geçen cumaki gösteride Bil'in'de Limor'un
yaralanmasýyla ilgili afiþ eylemi - 23/8/06"
Geçen gece, duvara karþý anarþistler inisiyatifi aktivistleri tarafýndan,
geçen haftasonu 11-08'de duvara karþý þiddet-içermeyen bir gösteri
sýrasýnda israilli bir göstericinin yaralanmasýna dikkat çekmek amacýyla
Tel Aviv kentinin dört bir yanýna binlerce afiþ gönderildi. (Gösteriye
dair rapora bakýn:
http://www.ainfos.ca/06/aug/ainfos00086.html [Ýngilizce] )
Bu, gösterinin olduðu gün ve sonrasýndaki Cumartesi günü medyadaki
duyurulardan sonra unutulan meseleyi yeniden kamuoyuna getirme amacýný
taþýyordu. Tel Avivli 25 yaþýnda bir avukat olan Limor, 10 metre mesafeden
kafasýndan ve boynundan vuruldu. Ýsrail devlet güçlerinin göstericiler
üzerine þok bombalarý ve plastik mermiler yaðdýrmaya baþladýðý sýrada,
yolun yakýnlarýndaki çýlgýna dönmüþ sýnýr polisinden saklanmaya çalýþtýðý
sýrada olay meydana geldi. Bu olayý, göstericiler, herhangi bir
provokasyon yapmaksýzýn, köyün meskun alanýndan kendilerine doðru
yaklaþtýklarý sýrada gerçekleþtirdiler. Doðru dürüst uyarý bile
yapmaksýzýn ve kaçan göstericileri kovalarken. (Vurma olayý, göstericilere
çok kýsa mesafeden ve bedenin ayaktan baþka herhangi bir kýsmýna ateþ
edilmesini yasaklayan düzenlemenin dikkate alýnmamasýyla ilgiliydi.
Ýnsanlar komutanýn jandarmalara vurun baðýrýþýný duymuþlardý:
"vurun onlarý - burasý Lübnan".)
Kurþunlardan birisi kafasýna girdiðinden vurulduðundan beri Limor
hastanede aðýr durumda bulunuyor, kurþun çýkartýlýrken beyin dokusunun bir
kýsmýnýn çýkartýlmasý gerekiyor.
Dövizde Limor'un yerde yaralý yatarkenki resmi ve þu yazý vardý:
Düþüncelerini açýklamaktan suçlu - kafasýna sýkýlan iki kurþunla
cezalandýrýldý.

fotoðraf: https://israel.indymedia.org/newswire/display/5210/index.php
Bil'in'deki gösterinin resimleri: www.activestills.org/bilin11.8.06.html


[çeviri - b.ö./Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center