A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kitap: Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Deðildir - E. Goldman

Date Thu, 24 Aug 2006 21:42:06 +0200 (CEST)


"Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Deðildir"
Yazar: EMMA GOLDMAN / Çevirmen: Necmi Bayram
Agora Kitaplýðý Yayýnlarý 8/2006
-----------------------
Emma Goldman, ya da herkesin bildiði adýyla 'Kýzýl' Emma:
Evlilik insan doðasýna aykýrýdýr, esas olarak kadýnlarý baský altýnda
tutmaya yarar ve bir kurum olarak kadýnlarýn cinselliklerini özgürce
yaþamalarýný engeller...
Kadýn ile erkek arasýnda aþkla kutsanmamýþ, doðal olmayan her türlü birlik
fuhuþtur.
Kýskançlýk ise, aþkýn meyvesi olmaktan ziyade, erkeklere seks tekeli kurmayý
saðlayan bir bahanedir...

Teizm insan zihnine bir hakaret, ateizm ise hayatýn, güzelliðin ve insan
bilincinin en güçlü biçimde ve ebediyen onanmasýdýr.

Vatanseverlik, dünyamýzýn her biri demir parmaklýklarla çevrili, küçük
parçalara bölünmüþ olduðunu ve bazý özel parçalarda doðma þansýna sahip
olanlarýn, üstünlüklerini baþka parçalarda yaþayanlara göstermek için onlara
savaþ açma ve onlarý öldürme haklarý olduðunu öngörür.

Anarþizm insanýn ufkunu açýp onu özgürleþtiren bir güçtür; insanlara kendi
yeteneklerine güvenmeyi, herkesin eþit ve güvenlikte olacaðý bir hayat
uðruna mücadele etmeyi, tek birimiz bile tutsaksak hiçbirimizin özgür
olamayacaðýný öðretir.

Kitap kapaðýný görmek için:
http://static.ideefixe.com/images/243/243659_2.jpg

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center