A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Lübnan'daki anarþist militanlarla söyleþi [en]

Date Thu, 24 Aug 2006 15:34:40 +0200 (CEST)


Söyleþi tanýtýmýndan:
"Avrupa'daki antifaþist Kýzýl Anarþist Skinhead kollektifi R.A.S.H.
ile çalýþan 7 Lübnanlý genç, ülkelerindeki ölü sayýsý artarken
kurtarma çalýþmalarýna yardýmcý olmak amacýyla Lübnan'a dönmeye
karar verdiler. Birkaç gün sonra sýrtlarýnda 35-40 kiloluk yemek
ve suyla, insani örgütlenmelerin ulaþýlmaz addettiði Ýsrail
sýnýrýndaki köylere ulaþmak için güney Lübnan'da yürüyerek
yaþamlarýný tehlikeye atýyorlardý. Etraflarýna düþen Ýsrail
füzeleri eþliðinde, köylerini terk edemediklerinden açlýk
çeken insanlara yiyecek saðladýlar. 21 yaþýndaki Hassam,
Lübnan'ýn en tehlikeli bölgelerinde kendi baþýna spontan
karþýlýklý yardým eylemlerini sürdüren grubun bir üyesi."

Söyleþide, Hasam kollektiflerinin çabasýný doðuran nedenleri
belirtiyor,

"(Güneydeki köylerinden) ayrýlamayan insanlar vardý. Ve
en çok þeye gereksinim duyanlar bu insanlardý? Bizler,
yardým ettiðimiz insanlara onlardan birþey beklemediðimizi,
bunu onlara gerçekten yardým etmek için yaptýðýmýzý göstermek
amacýyla gönüllülük temelinde yapmayý tercih ettik. Beyrut'ta
olduðu gibi siyasi þartlar nedeniyle yapýyor deðiliz?insanlarýn
halen umut olduðunu görmelerini istedik? risk almayý kabul eden,
yaþamlarýný feda etmeyi kabul eden insanlar var??

"Ayaða kalkýp birþeyler yapmakla ilgili bu. Herkes birþey
yapabilir? ABD'deki insanlar birþeyler yapabilir, bir stand
açabilirler?Ýsrail'i desteklemediklerini yada askeri malzeme
gönderilmesini istemediklerini gösterebilirler? yaþamýmýz
boyunca iþ sahibi oluyoruz ve ihtiyacýmýz olmayan þeyleri
almaktan nefret ediyoruz, her gün insanlar ölüyor dünyanýn
dört bir yanýnda trajediler var??

R.A.S.H.e dair daha fazlasý: http://contre.propagande.org/pravda/index.php


[çeviri - b.ö./Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center