A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Binler emperyalizme karþý Kadýköydeyd i

Date Wed, 23 Aug 2006 19:28:37 +0200 (CEST)


Pazar, 20 Aðustos 2006 - Ýsrail?in Lübnan?ý iþgalini ve Lübnan?a ?Barýþ
Gücü? adý altýnda asker gönderilmek istenmesini protesto etmek için yaklaþýk
10 bin kiþinin katýlýmýyla bir miting düzenlendi. Çeþitli sendikalarýn,
partilerin ve siyasal çevrelerin katýldýðý mitingde emperyalizme ve
saldýrgan politikalara karþý tepkiler dile getirildi.
Anarþist Komünist Ýnisiyatif de eyleme ?Kapitalizm iþgaldir devletler
iþgalci, Ýþgale karþý sýnýf savaþý? pankartýyla yaklaþýk 30 kiþi katýldý.
Eylemde Anarþist Komünist Ýnisiyatif ?Bu dünya bizim kahrolsun emperyalizm?,
?Baþka bir savaþ mümkün, savaþa karþý sýnýf savaþý?, ?Kapitalizm iþgaldir
devletler iþgalci, Ýþgale karþý sýnýf savaþý? ?Özgürlük savaþan iþçilerle
gelecek?, ?Ne sömürü ne tahakküm yaþasýn anarþist komünizm?, ?Emekçiler
Birleþecek, Emekçiler Savaþacak, Emekçiler Kazanacak, Komünist bir dünya
kuracaðýz? sloganlarýný attý ve gündemle ilgili bir bildiri daðýttý.

Anarþist Komünist Ýnisiyatif?in daðýttýðý bildiri:

ABD önderliðindeki emperyalist güçler Ortadoðu üzerindeki planlarýný hayata
geçirilmeye devam ediyorlar. Geniþletilmiþ Ortadoðu Projesi (GOP) adýný
verdikleri saldýrý planýyla, Ortadoðu?da henüz kendi egemenliklerinde
olmayan ülkeleri de kendilerine baðlayarak rakiplerini enerji açýsýndan
kendilerine baðýmlý kýlmak istiyorlar. Bu proje bölge halklarý için büyük
savaþlar ve sefalet anlamýna geliyor.

Þimdilik ateþkesle sonuçlanmýþ olsa da Ýsrail?in Lübnan?ý iþgali bu projeden
baðýmsýz düþünülemez. ABD sermayesi özellikle de yükselen Çin, Hindistan ve
Rusya sermayelerine ve bu üçlünün yaratacaklarý olasý bir alternatif
emperyalist odaða karþý bir önlem olarak, Ortadoðu?yu tamamen avuçlarý
arasýna alma telaþýnda.

Türkiye?deki egemen güçler ise bir yandan PKK?ye karþý sýnýr ötesi operasyon
hevesine uygun koþullar oluþtuðuna inanýyor, öte yandan GOP pastasýndan pay
kapmak için Lübnan?a asker gönderme planlarý yapýyorlar. Ýsrail?in Lübnan?a
saldýrýsýna benzer bir saldýrý hevesine kapýlmasý T.C. devletinin GOP?un
maðduru olmadýðýný, ondan pay kapmaya çalýþan bir güç olduðunu gösteriyor.
Barzani ve Talabani baþta olmak üzere Kürt egemen politikacýlar da kendi
ulus devletlerini kurma telaþý içinde ABD önderliðindeki emperyalist blokla
iþbirliði içine giriyorlar.

Ýran?a karþý düzenlenecek olasý bir saldýrýda bölgedeki Kürt örgütlerinin
tutumu kuþkusuz çok büyük önem arz ediyor. Gerek Türk ve gerekse Kürt
emekçiler açýsýndan emperyalistlerle iþbirliði yapmak büyük bir hayal
kýrýklýðýna ve telafisi zor sonuçlara yol açacaktýr. Bölgedeki tüm
halklardan emekçiler onlarý birbirine düþürmek için yapýlan oyunu bozmak ve
emperyalizme karþý birleþik bir mücadele örmek zorundadýrlar. Bu mücadele
ayný zamanda kendi egemen güçlerine karþý da bir mücadeleyi zorunlu
kýlmaktadýr. Bugün milliyetçilik söyleminin ardýna saklanarak sahte bir
emperyalizm karþýtlýðý söylemi tutturanlar Ýsrail ve ABD?yle gizli ve açýk
pek çok anlaþmaya imza atmýþlardýr ve hala bu anlaþmalarýn feshedilmesine
dair en ufak bir adým dahi atmamaktadýrlar. ABD emperyalizminin bu ülkedeki
tek iþbirlikçisi AKP deðildir. Hangi parti iktidara gelirse gelsin devletin
içine battýðý emperyalist baðýmlýlýklardan tamamen vazgeçmedikçe
iþbirlikçiliðini sürdürecektir; bu baðýmlýlýk iliþkileri egemen sýnýflarýn
da çýkarýna olduðu için zaten bundan vazgeçmek için bir nedenleri yoktur.

ABD bugün, Ýran?a dönük saldýrýsýndan önce, Ýsrail devletini maþa olarak
kullanarak Ýran?ýn bölgedeki müttefiklerinden olan Hizbullah ve Hamas?ý
devre dýþý býrakma amacýnda. Bu savaþta da her savaþta olduðu gibi olan
büyük oranda emekçilere oluyor. Lübnan emekçilerinin en ezilen kesiminin
büyük çoðunluðunun oluþturan Þii emekçilerinin mahalleleri, köyleri,
yaþamlarý yok ediliyor.

ABD ve Ýsrail?in saldýrganlýðýna karþý tepkiler ise halklarý birbirinin
karþýsýna getirerek yumuþatýlýyor; kitleler hem ABD?den yakýnýr, hem de
sözde düþmanlarýna karþý ondan medet umar hale getiriliyor. Halklarýn
birbirine karþý düþmanlaþtýðý bu tablodan sadece ABD iktidarý deðil,
Ortadoðu?daki tüm iktidarlar fayda saðlýyor, çünkü bu sayede emekçiler
egemenlerin çýkarlarýna hizmet edebilir hale getiriliyorlar.

Ýsrail?in saldýrýlarýna karþý Hizbullah?ýn ortaya koyduðu direniþ tüm askeri
gücüne karþýn büyük emperyalist güçlerin yenilmez olmadýðýný gösterdiði
için olumlanmalýdýr. Toplumsal tabaný Lübnan?ýn en yoksul kesimi olan
Þiilere dayanan Hizbullah, bu kesimin sýnýfsal öfkesini kendi bünyesinde
örgütleyebilmiþ görünüyor. Dahasý 1983-2000 arasýndaki Ýsrail iþgalinin geri
çekilmesini saðlayan temel güç olmasýndan ve son iþgalde de benzer bir
direniþ ortaya koymasýndan dolayý Lübnan?ýn Þii olmayan bölümünün bir
kýsmýnýn da desteðini arkasýna almýþ durumda.

Ancak tüm bunlara karþýn sýnýfsal doðasý gereði Hizbullah?ýn Lübnan?daki
emekçiler için bir kurtuluþ saðlayamayacaðý açýktýr. Ýsrail ve ABD bölgeden
kovulsa da, ardýndan kurulacak yeni düzenin emekçilerin çýkarlarýna uygun
olmasýnýn tek koþulu emekçilerin birleþik bir mücadele hattýyla tüm egemen
güçlerle hesaplaþma içine girmesi, kendi baðýmsýz eylemlerini doðrudan
demokrasiye dayalý özyönetim organlarýnda örgütleyerek sermaye iktidarýný
sonlandýrmalarý ve devlet aygýtýný ortadan kaldýrmalarýdýr. Aksi takdirde
kýsa süren bir sahte zafer döneminin ardýndan kapitalist sömürü iliþkileri
ve devletin baskýcý gücü tüm vahþiliðiyle devam edecektir.

Bugün tüm dünyadaki emekçilere görev düþmektedir. Dünyanýn her yerindeki
emekçiler olarak özgürlüðümüzün ancak hep beraber kazanýlabileceðini
unutmamalýyýz. Sýnýfýmýzýn kurtuluþu ancak enternasyonalist dayanýþmanýn
örülmesiyle gerçekleþebilir. Zafer, emperyalist saldýrganlýða karþý genel
grevler, kitle seferberlikleri ve bu seferberliðin karar alýcýsý ve
yürütücüsü olacak emekçi komite ve konseylerinin her yerde doðmasýyla
kazanýlacaktýr.

Bugün Ýsrail emperyalizmine karþý mücadele eden Hizbullah saflarýndaki
emekçileri selamlýyoruz ve onlarýn kendi egemenleri de dâhil tüm
düþmanlarýna karþý, dünyanýn her yerindeki emekçileriyle omuz omuza mücadele
edecekleri günler için tüm bölgemizdeki ve tüm dünyadaki emekçileri
dayanýþmaya, emperyalizme ve kapitalizme karþý mücadeleyi yükseltmeye
çaðýrýyoruz. Bugün tüm dünya emekçilerin ortak mücadelesini yükseltmenin ve
birbirlerine iktidar savaþý veren bloklardan birine tabi olmadan bize ait
bir dünya kurma mücadelesini vermenin tam zamanýdýr.

Deðiþik yollardan sürmekte olan bu savaþlar dizisi, tarih boyunca emekçileri
mücadelelerini onlarýn hayatý pahasýna bölmeye ve yok etmeye yaramýþ
emperyalist paylaþým savaþlarýnýn bir yenisidir. Öncelikli olarak mücadele
ettiðimiz bölgedeki sermayenin ve devletin bu savaþta yer almasýný
engellemek komünist bir görevdir.

Türk devleti ve sermayesi, ABD ve müttefikleri ile her tür askeri ve
ekonomik iþbirliðini kessin!

GOP?tan tamamen çekilsin!

Ýncirlik üssü kapatýlsýn, yeni üs planlarý iptal edilsin!

Lübnan?a asker gönderilmesin!

Uluslar arasýnda Savaþa, Sýnýflar arasýnda Barýþa Hayýr!

Doðrudan Eylem! Doðrudan Demokrasi! Yaþasýn Emekçi Öz-Yönetimi!


-Anarþist Komünist Ýnisiyatif-

Kaynak:
http://www.anarsistkomunizm.org/AKi/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1152&Itemid=2

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center