A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya:Sibiryalý anarþist Igor Podshivalov (1962-2006) [en]

Date Wed, 23 Aug 2006 11:20:00 +0200 (CEST)


Muhtemelen en tanýnmýþ sibiryalý anarþist olan Igor Podshivalov,
Irkutsk bölgesindeki Shelekhov'da, bir araba kazasý sonrasýnda
44 yaþýnda öldü.
Igor Podshivalov 2 Aðustos 1962'de doðdu. 1981'de, Irkutsk
üniversitesinde felsefe öðrencisiyken, anarþist bir komün
oluþturdu ve samizdat (kendiliðinden-basýlan) "Archivarius"
ve "Svecha" (Mum) dergilerinde Bakunin ile Kropotkin üzerine
makaleler yayýmladý. 1988'de Podshivalov, Irkutsk'daki
anarþistleri kapsayan ilk yasal örgütlenme olan Sosyalist
Kulüb'ün kurucularýndan birisiydi. Ardýndan Anarko-Sendikalistler
Konfederasyonu'nun (KAS) oluþturulmasýnda ve konfederasyon faalken
-1989'un sonundan 1990larýn ortalarýna kadar- (1990 yazýndaki
sibirya anarþistlerinin Baykal konferansýnýn da aralarýnda
bulunduðu) tüm konferanslarýnda yer aldý. 1980lerin sonunda,
Irkutsk'ta, Podshivalov, yetkililerin insanlarý tahliye etmeye
çalýþtýklarý Fourier sokaðýndaki evin savunmasýna katýldý.
Sanýklara karþý karþý bir ceza davasý açýldý, ardýndan bir
açlýk grevi yapýldý ve valiyle bir toplantý gerçekleþtirildi.
1991 baharýnda, Podshivalov, Kuzbass grevcilerinin komiteleri
için yiyecek ve para toplanmasýný örgütleyen kiþilerden birisiydi.
Aðustos 1991'de, diðer anarþistlerle birlikte Beyaz ev
yakýnlarýndaki barikatlardaydý. 1990larýn ortalarýnda, Rostov
bölgesindeki Volgodonsk (1997), Çek Cumhuriyeti'ndeki Temelin
(1997) ve Kola yarýmadasýndaki (1998) nükleer karþýtý kamplarý
ziyaret ediyordu.
Podshivalov yýllarca gazeteci olarak çalýþtý. Makaleleri, Irkutsk
bölgesindeki pek çok gazetenin yaný sýra, "Svecha", "Obschina"
(Komün), "KAS-Contact", "Volya" (Özgürlük yada Ýrada), "Sibirsky
Trakt" (Sibirya Yolu), "Pryamaya Rech" (Doðrudan Söz) gibi anarþist
yayýnlarda çýktý. Ayrýca, bolþevik iktidarýna karþý sibirya
isyanlarýyla ilgili, henüz basýlmamýþ bir kitabýn da yazarýydý.

4 Aðustos'ta Irkutsk bölgesindeki Shelekhov kasabasý yakýnlarýnda
Igor'a bir araba çarptý. Sayýsýz yerinden yaralandý, beyninden de
hasar gördü ve 8 Aðustos'ta öldü.

Websitelerindeki bilgileri kullanarak rus ve sibiryalý anarþsit
yoldaþlar tarafýndan yazýlýp çevrilmiþtir
http://ru.indymedia.org ve http://babr.ru
Igor'un resimleri burada -
http://ru.indymedia.org/newswire/display/15345/index.php
Podshivalov'un bazý makalelerine yapýlan linkler (Rusça)
burada bulunabilir -
http://ru.indymedia.org/newswire/display/15344/index.php

***
Trajik bir rastlantý, Nastya adýnda bir baþka anarþist aktivist
4 Aðustos'ta bir tren çarpmasý sonucunda Irkutsk'ta öldü. Nastya
bir hardcore-punk grubunda bas çalýyordu, yerel Bomba Deðil Yemek
grubunda ve antifaþist faaliyetlerde yer aldý.


[çeviri - b.ö./Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center