A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist Komünizmin Tarihi

Date Sun, 13 Aug 2006 23:45:53 +0200 (CEST)


Güney Afrika'da faaliyet gösteren Zabalaza Anarþist Komünist Federasyonu'nun
eski Uluslararsý Sekreteri Michael Schmidt'in devrimci anarþizmin tarihine
ýþýk tutan kitabýnýn Türkçe çevirisi internette ve kitapçýlarda.
"Anarþist Komünizm son 140 yýlda her tür sömürüye karþý bir mücadeleci bir
iþçi sýnýfý savaþým geleneði olarak geliþmiþtir. Amacý mümkün olan en özgür
ve eþitlikçi toplumun yaratýlmasý, bireysel ve kolektif çýkarlarýn en adil
þekilde dengelenmesidir. Fakat bizi küçümseyenler anarþizmin pratikte hayat
bulabilecek kadar güçlü olup olmadýðýný sorgulamaktadýrlar.

Bu broþür hareketin kapsamlý bir tarihi olmaktan çok uzaktýr ? sadece bu
dalgalarýn ana hatlarýnýn taslaðýný çizmektedir ? ve içinde alýntýladýðýmýz
metinler bir tür kutsal literatür deðildir, fakat hareketin karar anlarýnda
toplumsal devrimin yaratýlmasýnýn kalbinde duran ve tüm solcu devrimcileri
uðraþtýrmýþ olan karmaþýk soruyla nasýl boðuþtuðunu göstermektedir: Devrimci
politik örgüt ile ezilen ve sömürülen kitleler arasýndaki iliþki sorunu. "

Türkçe çeviri için:
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3538


[ Anarþist Komünist Ýnisiyatif'in web sitesinden alýnmýþtýr:
http://www.anarsistkomunizm.org/AKi/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1117&Itemid=2
]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center