A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bursa Anti-Otoriter Ýnsiyatif açýklamasý...

Date Sun, 13 Aug 2006 11:39:07 +0200 (CEST)


06-08-20006 tarihinde Mahfel önünde toplanarak Kent müzesi önünde yapýlmasý
planlanan 'Eþcinsellerin Derneði olur' isimli 'yasal izni alýnmýþ eylem
saldýrýya maruz býrakýlarak engellendi.
Saldýrýyý sadece Bursasporlu Esnaf ve Zanatkarlar Derneði Baþkaný 'FEVZÝNUR
DÜNDAR' ýn basýn açýklamasý ile provoke edilerek yürütülen kitle olarak
görmüyoruz.
Bunun yönlendirici ve belirleyicisi azmettiricisi polistir.
Uzun süredir yaratýlmak istenen linç kültürü tekrar tezgahlanmaktadýr...
Ordu'da,Trabzon'da,Sivas'ta,Ýstanbul'da,Eryamanda,otobanlarda ve son olayda
Bursa'da bunun örneði bir çok kanýtý ile görülmüþtür...
Devlet,Avurupa Birliði makyaj çalýþmalarýna uygun biçimde artýk bu tarz
eylemlere doðrudan karþý çýkmýyor...
Ama doðasý gereði ikiyüzlülüðünü sergileyip,sivil faþist güçleri organize
edip,saldýrý tertip ediyor...

Polis,oluþan saldýrýlarý engellemek yerine'izinli göstericileri'saldýrgan
yerine koyup,otobüslerle teþhir amaçlý hedef gösterek gezdiriyor...kimi
zaman gözaltýna alýyor...

Homofobinin Bursa gibi anadolu kimlikli þehirlerinde, faþizan-otoriter
güçler tarafýndan kullanýlmasýnýn ne kadar kolay olduðunu Bursa saldýrýsýnda
bir kez daha görülmüþtür...

Kimse cinsel kimliðinden dolayý,tercihinden dolayý yargýlanamaz...

Gay,lezbiyen,travestilerin örgütlenme hakkýnýn sonuna kadar yanýndayýz...

DEVLET HOMOFOBÝKTÝR!!!

KAHROLSUN HOMOFOBÝ!!!


BURSA ANTÝ-OTORÝTER ÝNÝSÝYATÝF
9 Aðustos 2006

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center