A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Kara ve Kýzýl Kitaplar websitesi artýk yayýnda [en]

Date Sat, 5 Aug 2006 15:05:52 +0200 (CEST)


Kara & Kýzýl 1968'den bu yana, aralarýnda Fredy Perlman,
David Watson, Noam Chomsky, Guy Debord, Jacques Camatte ve
diðerlerinin çalýþmalarýnýn bulunduðu radikal metinler yayýmlýyor.
Websiteleri artýk yayýnda: www.blackandred.org Kara & Kýzýl
1968'den beri anti-otoriter kitaplar ve broþürler yayýmlýyor
------------------------------------------------------------
Kara & Kýzýl özgürlükçü bir bakýþ açýsýyla kitaplar ve broþürler
yayýmlayýp daðýtýyor. Kitaplarýmýzýn temalarý, ilkeli yaþamlara,
cemaatimiz ve daha geniþ ölçekli dünya çaðýndaki toplumsal iliþkilere,
insan deneyimlerini ve bunlara ev sahipliði yapan gezegeni koruma
amaçlý çabalara önderlik etmeye yönelik çaðdaþ ve tarihsel
giriþimleri kapsýyor.

Teoriden þiire, Kara & Kýzýl yayýnlarý, sermayenin zorlayýcý
baskýlarýna, otoriter toplumsal iliþkilerine ve [sermayenin]
gücüne sahip olmayý arzulayan siyasi liderlerin aldatmacalarýna
odaklanýyor.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center