A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Filistin-Ýsrail, Cuma 4-8-06, ayrým duvarýna ve iþgale karþý birleþik mücadele [en]

Date Fri, 4 Aug 2006 23:25:05 +0200 (CEST)


Bu haftaki Cuma gösterisi de Lübnan?ý temel alýyordu. Bu gösteri için, çok
sayýda bayrak hazýrlandý: kara bayraklar, Lübnan sedirli bayraklar ve birkaç
Filistin bayraðý. Her zamanki gibi, öðle saatlerinde köyün merkezindeki
yoldan ayrým duvarý yönüne doðru [yürüyüþe] baþladýk. 100 kiþi kadardýk -
Filistinliler, uluslararasý [eylemciler] ve duvara karþý anarþistler
inisiyatifi ile birlikte gelen Ýsrailliler. Bil?in sakinlerinin,
uluslararasý eylemciler ve Ýsraillilerle birlikte birleþik mücadelesine
karþý, Ýslamcý köktendincilerin karalama saldýrýlarýndan önce gösteriye
katýlanlar yoktu. Yürüyüþ boyunca insanlar her zamanki sloganlara ilaveten
lübnan?daki þu anki savaþla ilgili sloganlar da attýlar.

Yürüyüþün sonunda ayrým duvarý güzergahýndaki kapatýlmýþ olan kapýya ve
buranýn batýsýndaki köy topraklarýna ulaþtýk. Orada toplanýlmasýnýn ve
Ýsrail güçlerine karþý gösteriye baþlanmasýnýn ardýndan çok fazla zaman
geçmeden, köy komitesi gösterinin sona erdiðini bildirdi ve köye geri dönmek
için yürümeye baþladýk.

Çoðumuz halen duvar güzergahýnýn kapatýlmýþ kapýsýnýn yakýnlarýndayken,
gösteri sýrasýnda taþ atmaya baþlamalarý güç bela engellenen çocuklar ve
gençler plastikle kaplý mermi atýþlarýna ve þok bombalarýna taþlarla
karþýlýk vermeye baþladýlar.

Bu çatýþma baþladýktan sonra, uluslararasý [eylemcilerin] ve Ýsraillilerin
çoðu arkada bekleyerek, Ýsrail güçlerinin taþ atýlmasýnýn avantajýndan
yararlanarak taþ atanlarý ciddi biçimde yaralamasýna yada öldürmesine engel
oldular.


çeviri: b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center