A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýspanyol CGT: Ýsrail iþgali konusunda Konfederal Kom ite Açýklamasý [en]

Date Fri, 4 Aug 2006 11:17:44 +0200 (CEST)


"Lübnan ve Filistin bölgelerinin Ýsrail ordusu tarafýndan iþgali
konusunda Konfederal Komite Açýklamasý"
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO SECRETARIADO PERMANENTE
- COMITÉ CONFEDERAL / Madrid, 31 Temmuz 2006.
Ýsrail Devleti, Lübnan'ý ve Gazze ile Batý Þeria'daki Filistin bölgelerini
bombalýyor. Her savaþta olduðu gibi, sivil nüfusun üzerinde ölüm ve
sefalet kol gezerken, militanlar ve ordularýn karþýlýklý ateþi
durdurulamýyor. Ýsrail kendisini sahte güvenlik argümanýyla savunuyor,
ancak gittikçe bu, ABD ve Avrupa Birliði ile çokuluslu petrol
þirketlerinin stratejik çýkarlarýnýn yerel polisliðinden baþka birþey
olmayan, Batý kampýnýn güvenliðine dönüþüyor.
CGT, silahlarýn bu yeni çýlgýnlýðý karþýsýnda sessiz kalmak istemiyor
ve bu nedenle tüm militanlarýný ve toplumun tamamýný bunu kýnayan ve
protesto eden her türlü seferberlik ve giriþimlere aktif olarak
katýlmaya çaðýrýyor:
Filistin ve Lübnan bölgelerinin Ýsrail birlikleri tarafýndan iþgaline karþý
Ýsrail hükümeti tarafýndan siyasi ve sosyal haklarýn sistematik olarak
ihlal edilmesine karþý
Ýsrail ordusuna silah satmaya devam eden Ýspanyol hükümetinin, ikiyüzlü
iþbirliðine karþý
Gerçek bir barýþ ve insanlarýn özgürlüðü için
Tüm ordularýn ortadan kaldýrýlmasý için

Savaþa Hayýr De!


Çeviri: b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center