A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kaos GL: Bursa'da Buluþuyoruz

Date Thu, 3 Aug 2006 21:07:42 +0200 (CEST)


Bursa Valiliði Dernekler Ýl Müdürlüðü Derneðin kapanmasý ile ilgili suç
duyurusunda bulunmuþtu. Buna tepki olarak 6 Aðustos 2006 Tarihinde
Türkiyedeki bütün eþcinseller yürüyecek. Bursa'da buluþuyoruz.
Eþcinsel, travesti, transeksüel, biseksüel varoluþumuz, ?tanýmýný kimsenin
bilmediði genel ahlak? ablukasýyla kuþatýlmak isteniyor. Heteronormatif
deðer yargýlarýyla hareket edenler, genel ahlak kavramýyla biz eþcinsellerin
nasýl düþüneceðine, nasýl örgütleneceðine, neyi nasýl tartýþacaðýna karar
vermeye çalýþmakta, eþcinsellerin düþünce-örgütlenme-ifade özgürlüklerini
kýsýtlamaktadýrlar.

2005 yýlýnda Kaos GL derneðinin genel ahlaka aykýrý bulunarak kapatýlmaya
çalýþýlmýþ, ardýndan LambdaÝstanbulun ayný gerekçeyle karþý karþýya
kalmýþtýr. Þimdi ise Bursa Gökkuþaðý Derneði kapatýlmak istenmektedir. Son
olarak Kaos GL Dergisi?nin son sayýsý genel ahlaka aykýrý bulumuþ,
yasaklanarak toplatýlmýþtýr.

Bursa Valiliði?nin Bursa Gökkuþaðý Derneði'nin kapatýlmasý talebine karþýn,
6 Aðustos Pazar saat 14:00?de Bursada, Bursa Gökkuþaðý Derneði tarafýndan
düzenlenen yürüyüþe katýlmak için Kaos GL olarak, Pembe Hayat LGBTT Derneði
ve Lambdaistanbul LGBTT Dayanýþma Derneði?yle birlikte Bursa?ya gidiyoruz.
Bu etkinlik Ankara ve Ýstanbul gibi metropollerin dýþýnda gerçekleþtirilmesi
ve izinli bir eþcinsel yürüyüþü olmasý bakýmýndan ilk olacaktýr.

Etkinlik Ankara?dan iki grup olarak katýlacaðýz. Ýlk grup Cuma gecesi
Bursa?ya hareket edecek ve Cumartesi gününü hem Bursa þehrini tanýmak, hem
de Bursa?lý eþcinsel kardeþlerimizle tanýþmak ve iletiþim kanallarýnýný
geniþletmek için deðerlendirecek. Ýkinci grup ise Cumartesi gecesi Bursa?ya
hareket edecek, ve önceden gelenlerle birlikte Pazar günü yürüyüþe ve
deðerlendirme toplantýsýna katýlacaktýr. Bursa?da ki eþcinsel
arkadaþlarýmýza destek vermek için herkezi bizlerle birlikte Bursa?ya davet
ediyoruz.


Kaos GL Derneði


1. Grup Etkinlik Programý :


4 Aðustos Cuma

24:00 : Ankaradan Bursa?ya hareket


5 Aðustos Cumartesi

09:00 : Teleferikle Uludað?a çýkýþ, dað gezintisi ve öyle yemeði (kasap
köfte)

13:30 : Ulucami, Tophane, Yeþil Türbe gezisi

17:30 : Kükürtlü kaplýcalarýnda hamam sefasý

20:30 : Arap Þükrü?de keyif yapýyoruz

Cumartesi gecesi konaklama Bursa?daki eþcinsel arkadaþlar tarafýndan
saðlanacaktýr


6 Aðustos Pazar

10: 00 : Gökkuþaðý Derneði?nde kahvaltý

14:00 : Gökkuþaðý Derneðinin kapatýlma giriþimine karþý düzenlenen yürüyüþe
katýlým

16:00 : Yürüyüþ sonrasý deðerlendirme toplantýsý

18:00 : Ankaraya dönüþ


2. Grup Etkinlik Programý :


5 Aðustos

03:00 : Ankara?dan Bursa?ya hareket


6 Aðustos

10:00 : Gökkuþaðý Derneði?nde kahvaltý

14:00 : Gökkuþaðý Derneðinin kapatýlma giriþimine karþý düzenlenen yürüyüþe
katýlým

16:00 : Yürüyüþ sonrasý deðerlendirme toplantýsý

18:00 : Ankaraya dönüþ


Bazý Masraflar

Ankara-Bursa gidiþ dönüþ otobüs bileti : 40 YTL

Teleferik gidiþ dönüþ : 6 YTL

Kükürtlü kaplýca Hamam : 10 YTL


Ýletiþim bilgileri

Sorumlu Kiþi : Emir Birant

email : emir_birant@hotmail.comKaos GL Derneði

Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarý 29/12 06440 Kýzýlay - ANKARA

Telefon (312) 230 03 58 ? (312) 230 62 77

email dergi@kaosgl.com

URL http://www.kaosgl.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center