A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Roma Konferansý: Ortadoðu?da proletaryanýn yalnýzlýðý ve katlediliþi [en,it]

Date Tue, 1 Aug 2006 17:46:23 +0200 (CEST)


"Roma Konferansý: Ortadoðu?da proletaryanýn yalnýzlýðý ve katlediliþi"
Onlara ?sivil kayýplar? deniliyor: Irak?ta ABD müdahalesinin ikincil
etkileri, Filistin ve Lübnan?da Ýsrail bombardýmanýnýn kurbanlarý, güney
Lübnan?da Hizbullah gerillalarý tarafýndan kurban edilen savunmasýz insan
kalkanlarý, El Kaide?nin Irak?taki kurbanlýk koyunlarý, Ýsrail?de Hamas
kamikazeleri tarafýndan seçilen insanlar, Suriye?de Baas?ýn veya Ýran?da
imamlarýn gündelik baskýsýnýn kurbanlarý.
Onlar, aslýnda, savaþ ve deðiþik devletlerin milliyetçilikleri tarafýndan
öldürülen on binlerce kadýn ve erkektir, evlerinden güvencesiz bir korunmaya
sahip olmak için kaçan, askeriyenin kontrolündeki insani koridorlara muhtaç
kalan yüz binlerce mültecidirler.

Onlar, aslýnda, dinler, etnik ve dilsel farklýlýklar tarafýndan ustaca
bölünmüþ, bu bölünmüþlükleri bölgedeki emperyalist çýkarlarda kendileri için
önemli bir rol kapmak için çýrpýnan devletlerin milliyetçilikleri ve
militarist ýrkçýlýklarýnýn etkileriyle kötüleþtirilmiþ milyonlarca kadýn ve
erkektir.

Onlar Roma Konferansý?nda yoktular. Onlarýn temsilcileri, devlet
baþkanlarýndan baþka siyasal güçleri, devletin baþýndan, Dünya Bankasý?ndan,
IMF?den ve Arap ve Batý burjuvazisinin ellerindeki devasa petrol
tekellerinden baþka ekonomik güçleri yoktur. Onlar dönemden döneme
yasaklandýðýndan için sendikalarý olmayan emekçilerdir, tüm Ortadoðu?da
baský altýnda ve kýrýlmýþlardýr, hatta Irak?ta 2005?te katledilen Hadi Sahel
gibi fiziksel olarak yok edilmiþlerdir.

Onlar için devletlerin veya devlet olmaya talip olanlarýn
milliyetçiliklerinde bir gelecek yok. Üçüncü dünyacýlýðýn (ezilen) bir halký
(ezen) bir halkýn karþýsýna koyan, gerçek çatýþmanýn her ülkede ve her
toplulukta proletarya ve burjuvazi, sömürenler ve sömürülenler, sefalet
içinde güney Lübnan?da kalan mülteciler ve Þam otellerine kaçan zenginler,
bir yanda Ýsrailli Filistinliler ve Ýsrail toplumsal piramidinin en
altýndaki Afrikalý Ýsrailliler, diðer yanda Tel Aviv?de iktidarda olan
burjuvazi arasýnda olduðunu fark edemeyen yöntemleriyle kurtulamazlar.

Yahudi Siyonizmi Arap proletaryasýnýn, Suni veya Þii Ýslam Ýsrail
proletaryasýnýn düþmaný deðildir. Gerçek düþman kendi ulusal burjuvazileri
ve uluslar arasý burjuvazidir.

Lübnan trajedisi bu çýkarlarýn büyüklüðünü özetliyor. Ýsrail 1982 Savaþý?nda
iþgal ettiði topraklara tutunmalý; Lübnan?daki ?koloni?sini hiçbir zaman
gerçekten terk etmemiþ olan Sünni Suriye eski konumuna geri dönmek istiyor
ve Ýsrail üstündeki baskýyý muhafaza etmek için Þii Hizbullah?ý destekliyor;
Hizbullah Ýsrail?in dikkatini Gazze?den çekmesini saðlayarak Filistinlilere
yardým ettiðini düþünebilir, fakat bugün Gazze?de olan güney Lübnan?da
olandan çok daha az önemli görünüyor; Sünni Suriye 1991?deki Saddam karþýtý
ittifaktan Irak ve Afganistan arasýnda ABD?ye karþý güçlenen bir emperyalist
güç olan Ýran?la bir ittifaka giriyor; ve tüm bunlarýn altýnda bir
koridorlar aðýnda ve hammaddelerin devlet tarafýndan veya devletler arasýnda
sömürülmesiyle hepsi emperyalizmin gölgesinde en iyi çýkarlarýn ve en büyük
gücün peþine düþüyor. ABD emperyalizmi, Rus emperyalizmi, Çin emperyalizmi,
belki de Avrupa emperyalizmi.

Arap ülkeleri arasýndaki eski itibarý sayesinde yeni Ýtalyan hükümeti
kendisini hem ABD, Hem Suriye, hem de Ýran için güvenilir bir aracý
olabildi. Dýþ iliþkilerde kendisine yeniden bir rol edinebilmesine ve bir
önceki hükümetin tükürük yalayýcý politikalarýndan sonra ulusal geleneðe
(Craxi ve Andreotti?nin dýþ politikasýný devam ettirerek) yaklaþmasýna
raðmen hala ABD?nin hegemonik çýkarlarý tarafýndan yönlendiriliyor ve
manevra alaný nerdeyse hiç yok.

Bu sýrada insanlar Gazze?de, Batý Þeria?da ve güney Lübnan?da ölmeye devam
ediyor. Bunlar bir kurtuluþ savaþýndaki deðil, alt-emperyalist bir savaþtaki
sivil kayýplardýr.

Roma Konferansý daha fazla kurban eklemeyi saðladý: Ateþkesin savunmasýz
hayatlar uðruna duyulan ortak insani merhametle alakasý yok ? rekabet
halindeki burjuvazilerin bunu tartýþmalarýný beklemek gerek. Lübnan
emekçileri beklemeli, saklanacak bir yer bulmalý ve en iyisini ummalý. Týpký
Flitsin ve Ýsrailli emekçiler gibi. Fakat Ortadoðu proletaryasý
uluslararasý konferanslar için daha fazla bekleyemez! Kurtuluþ için, otonomi
için, sýnýfýn birliði için yeni bir umut olmalý ve bu Ýsrailli
refusniklerin [ç.n.: askere gitmeyi reddedenler] ve asker kaçaklarýnýn
anti-militarist muhalefetiyle, Ýsrailli militanlarýn ve Filistinlilerin
Duvar?a karþý þiddetsiz mücadelelerinin geliþimiyle, Irak ve Suriye?de
sendikal mücadelenin yeniden doðuþuyla, güney Irak?taki ve Ýran?daki petrol
emekçilerinin mücadeleleriyle, her tür dini ve etnik ayrýmýn üstesinden
gelerek olacak.

Emekçilerin birliði savaþlara ve sömürüye karþý en etkili silahtýr.
Ortadoðu?da ve tüm dünyada! Sýnýfýn birliðine ve dayanýþmasýna dayalý yeni
bir enternasyonalizm gittikçe daha fazla acil oluyor.

Federazione dei Comunisti Anarchici
( Anarþist Komünistler Federasyonu [Ýtalya])
email: internazionale@fdca.it
28 Temmuz 2006


Türkçesi: http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3507

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center