A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Murray Bookchin vefat etti

Date Tue, 1 Aug 2006 17:42:16 +0200 (CEST)


Sosyal teorisyen ve aktivist Murray Bookchin, Burlington, Vermont'daki
evinde 30 Temmuz Pazar sabahý öldü. Yarým yüzyýla yayýlmýþ verimli bir
yazarlýk, eðitmenlik ve politik aktivizm kariyeri süresince Bookchin,
ekoloji, diyalektik felsefe ve sol liberterlite kök salmýþ yeni bir anti-
otoriter bakýþa ilerlemiþti.
1950ler ve 60lar boyunca, solda Marksizmin önceliðini sorgulayarak ve
çaðdaþ ekolojik ve kent eleþtirilerini genel olarak sermaye ve sosyal
hiyerarþiye baðlayarak, sosyal felsefe ve eleþtirel teorinin temelini
inþa etti. 60larýn ortalarýnda, ulus devletlerin artan merkezileþmesi ve
konsolidasyonuna karþý, halka ait doðrudan demokrasi araçlarýyla yerel
politik iktidarý iyileþtirmeye çabalayan "sosyal ekoloji" adý verilen
yeni bir politik ve felsefi sentez ortaya koydu.

Pek çok toplumsal hareket Bookchin'in fikirlerinden yararlandý, ama o,
1960'larýn sonunda Marksizm-Leninizm'e yönelen Yeni Sol'a, mistisizm ve
mizantropi eðilimleri gösteren radikal çevre hareketine, 1990'larda
bireycilik ve yaþam tarzý üzerine odaklanan anarþistlere karþý yaptýðý
gibi, bu hareketler içindeki bazý akýmlarý þiddetle eleþtirmeye devam
etti. 1990larýn sonunda, 30 yýlý aþkýn bir süre en yaygýn olarak
tanýmlandýðý politik gelenek, anarþizm ile baðlarýný kopardý ve
komünalizm olarak adlandýrdýðý yeni bir politik görüþü ortaya attý.

Murray Bookchin'e birkaç ay önce ölümcül bir kalp rahatsýzlýðý teþhisi
konmuþtu.


Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center