A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Peru: Özgürlükçü 1 Mayýs [en,ca]

Date Sun, 30 Apr 2006 16:07:47 +0200 (CEST)


Sömürü ve adaletsiz çalýþma günlerinden bir baþkasý olan 1 Mayýs?ta,
dünyanýn dört bir yanýndaki proleterler, törensel kutlamalar ve eleþtirel
olmayan yürüyüþleri bir kenara býrakarak, tarihsel hafýzayla birlikte,
geçmiþten günümüze mücadelelerin ve devrimci zamanlarýn yeniden
deðerlendirileceði kültürel ve siyasi bir etkinlikte gösteriler yapýyorlar.
Video gösterimleri:
* Hareket içinde Latin Amerika
(Latin Amerika?da ekonomik küreselleþmeye direnen toplumsal hareketler
konusunda analiz ve çalýþmalar).
* Þirket
(Büyük þirketlere yönelik çok gerçekçi ve eleþtirel bir bakýþ açýsý).
* Zanon
(Arjantin?de bir fabrikanýn kendi iþçileri tarafýndan
kollektifleþtirilmesi).


Sunumlar ve tartýþmalar:

* Chicago Þehitlerinin anýsýna (Miguel Tauro)

* Peru?daki 8 saatlik iþgünü için anarko-sendikalist mücadele (Manuel
Humala)

* Çalýþan insanlarýn mevcut durumu (Franz García)

* Çalýþma, ne için? (Jesús Cossío)


Ayrýca: Özgürlükçü kültür, toplumsal þarkýlar, þiir ve sanat gösterilerinden
oluþan festival...

Ýþçilerin özgürlüðü, öz-yönetim ve marjinalleþtirilen, sömürülen ve
dýþlananlarýn onur mücadelesi için.

Yaþasýn örgütlü halkýn anarþizmi!


TARÝH:
1 Mayýs Pazartesi, net saat 1.00pm

YER:
Boulevard de la Cultura Quilca üzerindeki Auditorio César Vallejo. Jirón
Quilca 263. Cercado de Lima (Plaza San Martín?den bir buçuk blok ötede)

DÜZENLEYENLER:
Grupo Estrella Negra
Colectivo MARginales.


GÝRÝÞ ÜCRETSÝZ


Çeviri www.anarkismo.net & Ainfos - Türkçe

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center