A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan: Atina?daki anarþistler Condoleezza Rice?ý karþýladý

Date Sun, 30 Apr 2006 13:49:52 +0200 (CEST)


Anarþist-antiotoriter hareketten birkaç bin gösterici ve solcular,
Condoleeza Rice?ýn diðer konularýn yaný sýra, Ýran?ýn iþgali meselesini
müzakere etmek ve Yunan hükümetinden siyasi ve askeri destek talep etmek
amacýyla Yunanistan?a gerçekleþtirdiði ziyarete tepki amacýyla Atina
sokaklarýnda gösteri yaptý. Dahasý, bir gün önceden, öðrencilerin isyan
çýkarýp Rice?ýn kalacaðý otelin yakýnlarýndaki üniversiteyi ele geçireceði
korkusuyla, isyan polisi Pandeion Üniversitesi?ni bloke etti; Salý gününün
erken saatlerinden itibaren sokaklar devriye gezen polisler ve sivil polis
memurlarýyla doluydu.

?Üst-düzey kiþilikler? diplomasicilik oynarken ve ?üst-düzey? toplantýlar
sýrasýnda karþýlýklý izlenimler alýnýrken, büyük miktarda polis gücü
(yetkililere göre 5.000 polis) ana yollarý bloke etti ve tam da Atina kent
merkezindeki gösterilere yasak getirmiþ oldu. Göstericiler polis
barikatlarýný zorlayýp gösteri yapmaya çalýþýnca, üzerilerine tonlarca göz
yaþartýcý gaz sýkýldý.

Solcular göz yaþartýcý gazdan korunmak için koþarak daðýlýrken, polisi
þaþýrtan þekilde, aniden kalabalýðýn içinden baþlýk takmýþ anarþistler çýktý
(bunun öncesinde, yerlerini belli etmemek için kalabalýðýn içine
karýþmýþlardý), isyan polislerinin kalabalýða tekrardan saldýrmasýný
geciktirmek amacýyla hýzlýca yollara barikatlar kurmaya baþladýlar. Aslýnda,
taþlar ve molotof kokteylleri, polisleri, göstericilerin ana kitlesinden bir
süre uzakta tutarken, bu sýralarda solcular yeniden grup oluþturup yolun
biraz aþaðýsýnda yeniden toplanmayý becerebilmiþlerdi.

Aniden patlayan çatýþmalar sýrasýnda, 9 kiþi polis karakoluna götürülürken,
2 gösterici de yaralandý.

Daha fazla bilgi þurada bulunabilir:
http://athens.indymedia.org/display.php?articleId=10290

Fotoðraflar ve videolar:
http://athens.indymedia.org/display.php?articleId=10287


Kaynak: Ýstanbul Indymedia
çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center