A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 13-14 Mayýs / 3. Geleneksel Militurizm Festivali - Ankara

Date Wed, 26 Apr 2006 20:45:23 +0200 (CEST)


Vicdani Retçilerin gelenekselleþtirdiði Militurizm Festivali'nin 3. üncüsü
15 Mayýs Dünya Vicdani Retçiler Günü'nün hemen öncesi 13-14 Mayýs günlerinde
Ankara'da yapýlacaktýr.

3. Geleneksel Militurizm Festivali - Ankara
13 - 14 Mayýs 2006
iletiþim: ank_aa@yahoo.com

--------------
PROGRAM

13 Mayýs, Cumartesi

Militurizm Gezisi
Saat: 11:00
Gezi güzergahý
Ankara Garý, Yeraltý Çarþýsý, MKEK, Tandoðan Orduevi,
Kore Þehitleri Anýtý, OYAK, ASAL, Mamak Cezaevi


14 Mayýs, Pazar

Panel: "Devrimler, Askerler, Özgürlük"
Saat: 11:00 - 14:00
Yer: TAKSAV Konferans Salonu
Katýlýmcýlar:
Mahmut Memduh Uyan (yazar-eski gerilla)
Birgül Özbarýþ (gazeteci)
Cemil Cahit Selimoðlu
Mehmet Öd (vicdani retçi)

Öðle Yemeði
14:00 - 15:00
Yer: TAKSAV

TAKSAV - Adres: Atatürk Bulvarý No:127/10.kat
Kýzýlay/Ankara

--------------
GEZÝ GÜZERGAHIAnkara Garý

Günümüzde, karayolu ve havayolu þirketleriyle girdiði
rekabeti kaybetmiþ görünse de, demiryollarýnýn milli
güvenlik politikalarý açýsýndan taþýdýðý önem
yadsýnamayacak kadar büyüktür. Bu politikalarýn
merkezindeki kentin, o soðuk gri yüzünü yansýtan, 1937
yýlýnda inþa edilmiþ kýrmýzýmsý-bakýr renkli binasýyla
Ankara Garý, devletin deðiþmeyen militarist yüzünü
anlatýr bize. Askeri teçhizat sevkýyatýnýn önemli
bölümü halen Ankara üzerinden yapýlmaktadýr. Ülkenin
dört bir yanýna daðýlan demiryolu aðýnýn merkezinde
olmasýnýn, Ankara?nýn ?baþkent? seçilme nedenlerinin
baþýnda geldiði söylenir.
Ýçinde her daim asker kaçaklarýný arayan inzibatlarýn
dolaþtýðý Ankara Garý, yakýn gelecekte küresel
kapitalizme iyiden iyiye entegre olmasýný saðlayacak
bir projeyle yeniden düzenlenecektir. Bu projeyle,
garýn içinde alýþveriþ ve iþ merkezlerinin bulunacaðý
30 katlý bir kulenin yapýlmasý planlanmaktadýr.

--------


Yeraltý Çarþýsý

Yeraltý Çarþýsý, Ankara Garý?ný Tandoðan-Maltepe
yönüne baðlayan uzun yeraltý geçidinin 150 metrelik
bölümünü oluþturur. Çarþýnýn hemen her yanýnda
cinsiyetçiliðin, kahramanlýk mitinin, militarizmin ve
emir-itaat zincirinin izlerini görmek mümkündür.
Haftalýk çarþý iznine çýkan askerler, dükkan önüne
dizilmiþ genç kadýn tezgahtarlarýn cazibesi altýnda,
kadýn anonslu kaset?leri, aný defterlerini, donlarý,
fanilalarý, kotlarý, tiþörtleri, her türden ucuz,
albenili ve kalitesiz ihtiyaç maddelerini almaya ikna
edilirler. Serbest piyasanýn bu gariban müþteri
kitlesi, çarþýnýn bulvar tarafýndan giriþindeki
merdivenlerden inerken gözlerine çarpan bir ?yasaklar
listesi?yle karþýlanýr. Yasaklar listesi, aþaðýya inen
her bir merdiven aralýðýnda artarak devam eder. Bu yüz
elli metre uzunluðundaki kasvetli çarþý, uzun dönem
askerliðe zorlanan yoksul genç erkeklerden kâr
saðlamaya yönelen kapitalizmin, cinsiyetçilikle
?süslenen?, militarizmle ?kontrol edilen?
hüzünlendirici yüzünü yansýtýr.

--------


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Türkiye?nin NATO?ya girmek için iki kez baþvuru yapýp
reddedildiði 1950 yýlý, TSK?nýn ihtiyaç duyduðu araç
ve gereçlerin üretilmesi amacýyla kurulan MKEK?in
kuruluþuna denk düþer. Günümüzde, kuruma ait 10
fabrikada, fiþekten kapsüle, roketten patlayýcýya,
aralarýnda dünyanýn en uzun menzilli topunun da yer
aldýðý, insanlarýn ve doðanýn yok edilmesine hizmet
eden her türden silah ve mühimmat üretilmektedir.
MKEK?in ?çaðýn gereklerine uygun biçimde? 2000 yýlýnda
yeniden örgütlenerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
yerine doðrudan Milli Savunma Bakanlýðý ile
iliþkilendirilmiþtir. Günümüzde silah alým-satýmý o
kadar kolaylaþtýrýlmýþtýr ki, sermayesinin tamamý
devlete ait olan kurumun internet sitesi üzerinden,
çok sayýda silahý detaylý biçimde incelemek,
fiyatlarýný öðrenmek, hatta telefon yoluyla sipariþ
vermek bile mümkündür. Yurtdýþýna da önemli miktarda
silah ihraç eden MKEK, öldürücü-yok edici, kitlesel ve
bireysel savaþ araç-gereçlerinin Türkiye
topraklarýndaki resmi üretim merkezidir.

--------


Tandoðan Orduevi

Orduevleri, ordu mensuplarýnýn ve onlarýn belli bir
dereceye kadar yakýnlarýnýn kullanýmýna tahsis edilmiþ
yerler olup, genelde bulunduklarý çevrenin en nezih
yerinde inþa edilmiþ 5 yýldýzlý otel kalitesinde
mekanlardýr. Kýlýk kýyafet, kimlik, saç-sakal kontrolü
gibi türlü aþamalardan geçip içeri girdiðinizde siyah
pantolonlu beyaz gömlekli askerleri size hizmet etmek
için beklerken görürsünüz. Ýçerde her þey dýþardan
daha ucuzdur. Ayrýca orduevleri, ordudaki kuvvetli
hiyerarþi olgusunun bir sonucu olarak astsubay ve
subay þeklinde ayrýlmýþtýr; öyle ki bir astsubayýn
subay orduevine girmesi mümkün deðildir.

--------


Kore Þehitleri Anýtý

Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda baðýmsýzlýk hayalleri
kuran Kore?nin kuzeyi ve güneyi arasýnda Haziran
1950?de çýkan savaþa, Birleþmiþ Milletler müdahale
etme kararý aldý. Bunun sonucunda Türkiye?nin ve
baþka onlarca ülkenin askerleri, yabancý bir
yarýmadada üç yýl boyunca savaþtýlar.
?uzak asya'da bir memleket, / sarý ay yüzlü insanlar
/ beyaz bir ejderhayla dövüþmekteler. / oraya
gönderildi seninkilerden / dört bin beþ yüz tane memet
/ kardeþlerini katletmeye.? *
Savaþ sonunda topraklar bölündü ve insanlar
sevdiklerinden ayrýldýlar. Bugün Kore?de ?Askerden
Arýnmýþ Bölge?nin iki yaný da hala þiddetten arýnmýþ
deðil. Yaratýlan güvensizlik ortamýndan ulus-devlet
politikalarýna geçiþ yapmanýn hayalini kuran zihniyet,
özlemin algýsýndan yoksun. Oysa insancýl duygular
sýnýr tanýmýyor.
Kore Þehitleri Anýtý da Kore savaþýnda ölen Türk
askerleri unutulmasýn diye yapýlmýþ, mini mini, çýtý
pýtý bir yapý. Türkiye NATO?ya girsin diye ölenlerin
bu dünyadaki simgesel devamý.
Antimilitarisler olarak, bizler, insanlarý ancak
ölümleriyle anlamlý kýlan savaþlarý durdurmanýn,
devletsiz ve sýnýrsýz bir dünyayla mümkün olduðunu
düþünüyoruz.


* (Nazým Hikmet)
--------


OYAK

?OYAK, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayýlý Yasa ile
kurulmuþ, özel hukuk hükümlerine baðlý, TSK
mensuplarýnýn yardýmlaþma ve emeklilik fonudur.?
Kýsaca kendi kuruluþunu böyle anlatýyor Oyak. 27 mayýs
darbesinin hemen sonrasýnda kurulmuþ olmasý aslýnda
TSK?nýn iktidarý elinde tutmak için ne kadar kararlý
olduðuna dair göstergesidir. Oyak þu anda Türkiye?nin
3 büyük sermayesinden biridir ve dünyanýn en büyük
askeri ekonomik organizasyonudur. Otomotiv,
taþýmacýlýk, çimento, beton, emeklilik finans ve
sigortacýlýk, tarým ilaçlarý, gýda sektörü, konut
inþaat, inþaat, pazarlama, hijyen ve turizm, dýþ
ticaret, savunma ve güvenlik sistemleri, enerji,
biliþim sektörlerinde faliyet gösteren OYAK kurumlar
vergisinden de muaftýr.
Bizler militarist aygýtla her türlü iþbirliðini
reddettiðimiz için insanlarý ordular ile
yardýmlaþmamaya çaðýrýyoruz. Böylesi masum görüntülü
þirketler aslýnda militarist yapýnýn güçlenmesini ve
nihayetinde savaþlarýn finanse edilmesini
saðlamaktadýr. Bunun için OYAK bünyesinde bulunan 30
þirketle ve militarizmle doðrudan iliþkilenen daha bir
çok özel þirketle de alýþ veriþte bulunmayarak savaþýn
finans kaynaklarýný bir nebze de olsa kurutmaya ve bu
sivil görünümlü askeri yapýlarla dayanýþmamaya
çaðýrýyoruz.

--------


ASAL

Askerlik þubesi militarizmin iç yüzüyle karþýlaþýlan
ilk yerdir. Tek iþlevi ?askerlik yaþý gelen genç
erkekleri alýkoymak? olan askerlik þubesinde ilk
yapýlan þey asker adaylarýný muayene adý altýnda sayýp
sýraya dizmektir.
Askeri disiplinin ve hiyerarþisinin gerçekliðiyle
karþýlaþýlan Askere Alma Teþkilatý?na askere asla
alýnamayacaðýmýz ve militarizmin bir parçasý olmayý
reddettiðimizi haykýrmak için gideceðiz.

--------


Mamak Cezaevi

12 Mart ve 12 Eylül sýkýyönetim uygulamalarý ve
sonrasýnda ünlenen, deðiþik dönemlere damgasýný
vurmuþ, özellikle siyasi tutuklu ve hükümlülerin belli
dönemlerde tutulduklarý; türkülere, edebiyat ve sanat
yapýmlarýna konu olan askeri hapishane Mamak Askeri
Cezaevi.. 7 kattan oluþan bu bina; 3'u yerin üstünde
4'ude yerin altýndadýr. Þu an sadece en üst iki kat
kullanýlmaktadýr yerin altýnda bulunan zindanlara
senelerdir el sürülmemiþtir. Ýnsanlýk dýþý her türlü
hakka sahip olan mekanik zihniyetin yer etmiþ olduðu
militarist devletin askeri cezaevi... Lügatlerinde hep
emir kipli, cümlelerin bulunduðu sýnýrlý zihinleriyle
sadece þiddet ve tek tipe yönlendirilmiþ olan bu
þahýslar ?rahat, hazýr ol, saða dön, sola dön... vs?
sözlerinin içine yerleþtirdikleri zorbalýk dolu
coplarý, bakýþlarý, silahlarýyla görevliler. Ve sonuç;
kiþinin kiþi olmadýðý, zihnin yok olduðu, tek tip,
mekanik yaratýlarýný çoðaltmak...
Ýþte bu yok edici çoðalmanýn gerçekleþmemesi içindir
tüm çabamýz.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center