A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas: RÜZGARA KARÞI FIRTINA fanzin....

Date Wed, 26 Apr 2006 19:56:09 +0200 (CEST)


herkese tekrar selamlar,
yaklaþan 1 mayýs, nükleer gaspcýlarýn hazýrlýkalrý bizleri yogun bir
mücaddale sürecine soktu.Bir yandan nükleer karþýtý mücadaleyý gerekli
yerlere taþýmak ve yükseltmekle yogunlaþýrken,diger bir yandan da
anarþistler için tarihsel varoluþunun önemi olan 1 mayýsýn örgütlenmesi es
geçilemeyecek bir durumdur.1 mayýsda EFENDÝSÝZ BÝR DÜNYA için SÝvasda
alanlarda olacagýz.Ana temasýný 1 mayýs'ýn oluþturduðu fanzinde;
Haymarket,
Anarþizm ve Sendikalizm,
Emeðin Anlam Ve Önemi Üzerine,
Anarþistlerin Teknolojiye Ve Sanayiye Yönelettikleri Eleþtiri,
Ahmaklar Gemisi (Ted Kaczynski)
Baþlýklý yazýlar bulunmakta.giriþ yazýsý;

"Burada bir kývýlcým söndüreceksiniz ama ardýndan her yerde yeni ateþler
yanacaktýr.Bu, yeraltýndan gelen ve söndüremeyeceðiniz bir yangýndýr.?
Yaþamalarýmýzýn her alanýnda kapitalizmden doðru esen rüzgar önüne ne
gelirse canlý-cansýz alýp götürüyor, kendine göre iþliyor ve geri dönüþümü
olmayan bir yola iteklemeye çalýþýyor.Attýðýmýz her adým bizi göbek baðýyla
baðlamaya çalýþan yapýlanmanýn karþýsýnda; ya göbek baðýný kesecek ,en
azýndan bu baðý meþrulaþtýrmayacak yada var olan baðýmýzý
güçlendirecez.Bugün baþka bir yaþam iddialarla var olmaya çalýþmak pratik
süreci es geçilerek yapýlamayacaðý önümüzde durmaktadýr.Bizler kapitalizmin
yaþamlarýmýzdaki rüzgar etkinse karþý fýrtýnalar geliþtirmek durumundayýz.Bu
fýrtýna kapitalizmin gücüne karþý hayallerimizdeki dünyanýn eyleme
dönüþmesiyle ancak var olacaktýr.Sömürüye,Tahakküme karþý: var olduklarý
günden bu yana durmayan öfke bugün de sürmektedir.Yeni yaþam arayýþlarýmýz
tahakkümün,sömürünün,otoritelerin gölgesinde deðil;sömürüsüz,tahakkümsüz,
EFENDÝSÝZ bir yaþamla, var olan yaþamýn karþýsýnda farkýný ve özlemimizi
ortaya koyacaktýr.Kapitalizmin rengini deðil kendisini
deðiþtirelim.Kapitalizmin ihtiyaçlarý üzerinden geliþen bu dünyaya bizim
ihtiyacýmýz yok.

?YIKICI GÜÇ YARATICI GÜÇTÜR." m.bakunin

iletiþim için;zapatist_a@yahoo.com
Anarþiyle...

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center