A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Anarþist Komünist Ýnisiyatif - 1 Mayýs'a Çaðrý

Date Wed, 26 Apr 2006 20:05:34 +0200 (CEST)


Giderek büyüyen ve büyüdükçe daha da dayanýlmaz hale gelen bir düzenin
egemenliðini yaþýyoruz hep birlikte. Afganistan?dan ve Irak?tan sonra Ýran?a
karþý da saldýrý ve iþgal planlarý yürürlüðe sokuldu. Ortadoðu?yu kan gölüne
çevirmek ve tüm bölge halklarý için sonu belirsiz bir kaos ortamý oluþmasý
pahasýna küresel þirketlerin, emperyalist devletlerin ve onlarýn
iþbirlikçilerinin çýkarlarý için büyük bir harekatýn sinyalleri veriliyor.
Bir avuç patron, bürokrat ve politikacýnýn çýkarý için bölge halklarý
birbiriyle karþý karþýya getiriliyor.
Benzer bir senaryo Anadolu ve Mezopotamya halklarý üzerinde de hayata
geçirilmeye çalýþýlýyor. Yýllardýr ezilen ve varlýklarý inkâr edilen Kürt
halký karanlýk bir senaryonun parçasý haline getirilmeye çalýþýlýyor.
Þemdinli ve Diyarbakýr olaylarýyla Kürt bölgelerindeki tansiyon
yükseltilerek bölgede çatýþma ortamý bizzat devlet tarafýndan körükleniyor.
T.C. ordusu Güney Kürdistan?a girme planýný da kapsayan geniþ çaplý
bir harekât gerçekleþtirmek için güçlerinin önemli bir kýsmýný bölgeye
yýðýyor. Egemen güçler bu senaryolarý hayata geçirmek için Türk ve Kürt
halkýný karþý karþýya getirmeye çalýþýyor. Milliyetçilik yükseltiliyor.
Provokasyonlarla devrimci, demokrat insanlar linç giriþimleriyle karþý
karþýya býrakýlýyorlar. Terörle mücadele yasasý gibi yeni yasalarla devlet
gerçek yüzünü iyice açýða çýkartýyor ve tüm toplum üzerinde yoðun bir baský
dönemine girileceðinin sinyallerini veriyor.
Biz tüm dünyanýn emekçileri olarak, bu baský ve sömürü düzeninin ezilen ve
sömürülen konumdaki büyük çoðunluðuyuz. Savaþlarda onlar fildiþi kulelerde
otururken, bizler ölüyoruz, sefalet koþullarý daha da artýyor bizler için.
Küçük bir azýnlýðýn göbeklerinin, cüzdanlarýnýn ve iktidarlarýnýn daha da
büyümesi için ömrümüzün büyük bir çoðunluðunda çalýþýyor veya çalýþmaya
hazýr bekliyoruz.
Bazýlarýmýzýn daha rahat koþullarda çalýþýyor, daha fazla ücret alýyor, daha
iyi evlerde yaþýyor, daha iyi yemekler yiyor. Ama hepimiz sömürülüyor,
patronlarýn bize ?biçtiði deðere? razý oluyor ve onlarý zengin
etmek için diþimizi týrnaðýmýza katýyoruz. Kravat da taksak tulum da giysek,
bir atölyede ya da þantiyede de çalýþsak, masa baþýnda dirsek de çürütsek
hepimiz iþten atýlma korkusuyla patronun aðzýnýn içine bakýyoruz.
Hiçbirimiz geleceðimizden emin deðiliz. Ayný deðiliz. Birbirimizden farklý
duygularýmýz, farklý sorunlarýmýz, farklý inançlarýmýz, farklý kültürlerimiz
var. Ama bir ortak noktamýz var: Bizler emekçiyiz ve yaþamak için
çalýþmaktan baþka þansýmýz yok. Bu yüzden sömürülüyoruz, her tür baskýya
boyun eðiyoruz. Bu yüzden bizim düþmanýmýz ortak. Sömürülmemize,
savaþlara, katliamlara, yoksulluða, açlýða, küresel ýsýnmaya yol açan bu
vahþi düzen, kapitalizm ve bu düzenin sahipleri patronlar ve
politikacýlar...
Bu yüzden birbirimizi rakip deðil omuz omuza mücadele edeceðimiz dostlar
olarak görmek zorundayýz.
Birbirimizin kimliðine, diline, inancýna saygý göstererek bir arada durmak
ve gerçek düþmana karþý mücadele etmek zorundayýz. Milliyetçiliðe karþý tüm
dünyanýn emekçilerinin enternasyonalizmini savunmalýyýz.
Ancak birleþirsek patronlardan ve politikacýlardan kurtulup özgür bir dünya
kurabiliriz. Bugün özelleþtirmelerle, sosyal haklarýn teker teker geri
alýnmasýyla, iþ güvenliðinin ortadan kalkmasýyla kendini gösteren
neo-liberal politikalara, bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleyecek,
binlerce insanýn ölümüne, sakat ve evsiz kalmasýna yol açacak emperyalist
saldýrganlýða ve sistemin bize dayattýðý bu barbarlýða karþý tepkimizi
göstermek zorundayýz. Kendimizden, kendi özgücümüzden baþka güvenecek hiçbir
þeyimiz yok. Þovenizmi körükleyerek bizi birbirimize düþman etmeye
çalýþanlara inat bütün uluslardan emekçiler olarak 1 Mayýs?ta alanlara
çýkmalýyýz. Emekçilerin birliðini ve halklarýn kardeþliðini haykýrmalýyýz.
1 Mayýs bir baþlangýcýn adý olmalý. Kendi yaþamlarýmýza sahip çýkmanýn,
kendi baðýmsýz kitlesel emek örgütlenmemizi yaratmanýn baþlangýcý olmalý.
Bize alanlara çýkmayýn diye seslenen, bizi egemenlere teslim eden,
patronlarla kucak kucaða patronlar gibi yaþayan sendika aðalarýnýn
saltanatýný yýkmanýn baþlangýcý olmalý. Sýnýfsýz, sýnýrsýz ve devletsiz bir
dünya mücadelesinin yeni bir baþlangýcý...
Uluslar Arasýnda Savaþa, Sýnýflar Arasýnda Barýþa Hayýr!
Doðrudan Eylem! Doðrudan Demokrasi! Yaþasýn Emekçi Özyönetimi!

Anarþist Komünist Ýnisiyatif

akinisiyatif@yahoo.com

http://www.anarsistkomunizm.org/AKi

1 Mayýs afiþi:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/1_may__305_s2.pdf

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center