A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kaos'tan Yeni Bir Kitap: "Er-Tarihe Karþý, Leviathan'a Karþý" - F. Perlman

Date Mon, 17 Apr 2006 22:26:33 +0200 (CEST)


Fredy Perlman'ýn "Er-Tarihe Karþý, Leviathan'a Karþý" adlý kitabý Kaos
Yayýnlarý tarafýndan yayýnlandý.
..........
Amerikalý tarihçi Fredy Perlman'ýn belki de en önemli eseri olan Er-Tarih?e
Karþý, Leviathan'a Karþý adlý bu çalýþmasý, insan topluluklarýnýn ve onlarýn
Batý'daki uygarlýk Mega-makinesine karþý türlü türlü direniþinin hikâyesidir.
Kitabýn yaklaþýk olarak yarýsý dünyadaki en son dinî uygarlýk olan Ýslam da
dahil olmak üzere Anadolu ve Mezopotamya bölgesinin özgün uygarlýklarýný ele
alýyor. Bu son derece çarpýcý, tarihsel bakýmdan doðru olduðu kadar lirik ve
tutku dolu da olan eserin geri kalanýnda ise sapkýnlarýn, hayalperestlerin,
yerli direniþçilerin ve diðer isyancýlarýn mücadeleleri aktarýlarak günümüz
gerçekliðine varýlýyor. Er-Tarih?e Karþý, uygarlýðýn ta kendisi olan
Leviathan'la çaðlardan beri kaçýnýlmaz bir mücadele içerisinde yaþamýn
özerkliðini ve neþesini korumaya çalýþan zeklerin ?tüm biz avamýn,
mahpuslarýn, zorunlu emekçilerin? panoramasýdýr.


Kaos Yayýnlarý
Email: kaosyayinlari@yahoo.com
Telefon: 0-212-5182562
Adres: Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. No:8 Çemberlitaþ/ÝSTANBUL

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center